آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای کشاورزی و صنایع غذایی

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به افزایش فشار هزینه‌ای ناشی از پرداخت یارانه توسط دولت، کاهش پرداختهای یارانه‌ای و هدفمندسازی آن در دستور کار دولت قرار گرفت. از این رو به دلیل اهمیت بخشهای کشاورزی و صنایع غذایی در تأمین غذای جامعه و امنیت غذایی، در مطالعه حاضر آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تولید، سرمایه‌گذاری و قیمت محصولات در بخشهای کشاورزی و صنایع غذایی بررسی شد. در این راستا الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) به کار رفت. پایه آماری الگوی تعادل عمومی مطالعه حاضر، ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 است. نتایج نشان داد با افزایش قیمت حاملهای انرژی، هزینه‌های واسطه در بخشهای کشاورزی و صنایع غذایی افزایش و به دنبال آن تولید به شدت کاهش می‌یابد. کاهش تولید، تقاضای نهاده سرمایه و سرمایه‌گذاری را کاهش و واردات کالاهای اساسی صنایع غذایی را افزایش داده است. با توجه به نتایج مطالعه، حمایت از بخشهای فوق به شیوه‌های مختلف مانند معافیتهای مالیاتی و اعطای وام و تسهیلات ویژه جهت بهبود در روشهای تولید پیشنهاد می‌شود.

طبقه‌بندی JEL: H23 ,E20 ,D58

کلید واژه‌ها:
حاملهای انرژی، کشاورزی و صنایع غذایی، تعادل عمومی، هدفمندسازی یارانه

عنوان مقاله [English]

Effects of Subsidies Targeted of Energy Carriers on Agriculture and Food Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Z. Nematollahi
  • N. Shahnoushi Froushani
  • O. Javanbakht
  • M. Daneshvar Kakhki
چکیده [English]

Abstract
Regarding to increased subsidies and their financial burden on the government budget, have forced the government to pay more attention to reduce and to pay them in a targeted system. Hence, due to importance of agriculture and food industry in food security, this study investigates the effects of targeted subsidies of energy carriers on agriculture and food industry. For this purpose, a Computable General Equilibrium (CGE) model and social accounting matrix (SAM) for 2001 has been developed. The results indicate that by increased energy prices, intermediate cost in agriculture and food industry will increase and production will decrease deeply, leading to decrease in demand for capital input and investment and increase import of the main food items. According to the results, protection in different ways, such as tax breaks and special lending to improve production methods are suggested.


JEL Classification : D58, E20, H23
Keywords:
Energy Carier, Computable General Equilibrium Model, Agriculture and Food Industry, Subsidy Targeted