تدوین الگوی اقتصادسنجی کلان بخش کشاورزی با تأکید بر زیربخش‌های اصلی: رویکردی بر تکنیک همجمعی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این مقاله تدوین الگوی اقتصادسنجی کلان بخش کشاورزی ایران با تأکید بر زیربخش‌های آن مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، کل بخشهای اقتصادی به سه گروه کشاورزی، نفت و سایر بخشها تقسیم و بخش کشاورزی نیز در قالب چهار زیرگروه زراعت، دامپروری و شکار، جنگلداری و ماهیگیری در نظر گرفته شد. معادلات مربوط به طرف عرضه و تقاضای بخش کشاورزی براساس بازارهای کالاو خدمات، بازار پول، نیروی کار، بازار ارز ‌در قالب 68 معادله (58 معادله رفتاری و 10 اتحاد) تصریح و با اطلاعات سالهای 1360 الی 1387 به روش تکنیک همجمعی به صورت ایستا و پویا براورد شدند. نتایج براورد نشان می‌دهد که بین متغیرهای الگو روابط بلندمدت وجود دارد و ضرایب از لحاظ آماری معنی‌دار و منطبق بر انتظارات تئوریک هستند. میزان اعتبار الگوی براورد شده با استفاده از شبیه سازی پویا به صورت درون نمونه‌ای برای دوره 1360-1378 بررسی شد. نتایج محاسبه شاخص تایل برای برخی از متغیرها نشان می‌دهد که الگو توانسته است روند حرکت واقعی متغیرهای درونزا را در کل دوره مورد بررسی به نحو بسیار نزدیکی شبیه سازی کند.
نتایج حاکی از این است که سیاست ارزی اعمال شده در الگو از طریق افزایش نرخ ارز اسمی رسمی موجب افزایش صادرات در بخش کشاورزی در سالهای اولیه و کاهش آن در سالهای آخر می شود. به علاوه، تدوام افزایش نرخ ارز منجر به کاهش واردات و به دنبال آن کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن می شود.

طبقه بندی JEL: C51,Q11, C32 ,C53

کلید واژه‌ها:
الگوی اقتصادسنجی کلان، بخش کشاورزی، تکنیک همجمعی، شبیه‌سازی پویا

عنوان مقاله [English]

Formulating Macro-econometric Model of the Agricultural Sector with Emphasis on Major Subsectors: the Approach of the Cointegration Technique

نویسندگان [English]

  • K. Hozhabr Kiani
  • A. Gholami
  • A. Moradi
چکیده [English]

Abstract
In this Article, Formulating macro-econometric model for Iran's agriculture sector has been considered with emphasis on its subsectors. In this regard, economic sectors is dividend including agriculture, oil and other sectors, and four subgroups agricultural sector has been considered including agriculture, animal husbandry and hunting, forestry and fisheries. Equations related to the supply and demand side of agriculture sector were specificated by goods and services, money, labor, foreign exchange markets in the form of equation 68 (58 behavioral equations and 10 equality) and estimated by cointegration technique in tow position, dynamic an static, using data during years 1981 to 2008. Results indicate that there is a long-term relationships between model variables and coefficients are statistically significant and consistent with theoretical expectations. Validation of estimated model has been investigated using a dynamic simulation as within the sample during period 1981-1999. The results of the Tile index calculation for some variables show that the model has been simulated the trends of endogenous variables close to the actual movement in the whole period. According to findings, exchange policies via increasing the nominal exchange rate led to increase the agricultural export in first years and decrease in last years.

JEL Classification: C51,Q11, C32 ,C53


Keywords:
Macroeconometric Model, Agricultural Sector , Cointegration Technique, Dynamic Simulation