محاسبه میزان کلی حمایت داخلی و بررسی رابطه علیت آن با میزان رشد تولید گندم در ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف اصلی این مطالعه، محاسبه میزان حمایت‌ از تولیدکنندگان گندم و بررسی اثر آن بر میزان رشد تولید این محصول می‌باشد. از این رو میزان کل حمایت داخلی (AMS) گندم طی دوره 1368-1388 محاسبه و با استفاده از روش علیت گرنجری هسیائو، وجود رابطه علیت بین میزان حمایتها و میزان رشد تولید آزمون شد. همچنین با بهره‌گیری از الگوی تصحیح خطا، روابط بلند مدت بین متغیرها بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن‌ است که رشد حمایتها بر رشد تولید گندم و رشد عملکرد تولید تأثیری نداشته است، در حالی که رشد حمایتها موجب رشد سطح زیر کشت محصول گندم در دوره مطالعه شده است. بر اساس نتایج
به دست آمده می‌توان گفت سیاستهای حمایتی محصول گندم نتوانسته‌ است اهداف مورد نظر سیاستگذار را براورده سازد؛ بنابراین تجدید نظر در سیاستهای حمایتی در جهت توجه بیشتر به افزایش عملکرد در واحد سطح و انتقال یارانه‌ها از مرحله تولید به سایر مراحل نظیر بازاریابی و توزیع پیشنهاد می‌گردد.

طبقه‎بندی JEL : F13, Q18, Q17
کلیدواژه‌ها:
سیاستهای حمایتی، شاخص AMS، رابطه علیت، روش هسیائو، الگوی تصحیح خطا

عنوان مقاله [English]

Calculating Aggregate Measurement of Support for Wheat and Its Causality Relationship with Agricultural Production Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • S.H. Sadatbarikani
  • A. Azari
  • B. Irannejad
چکیده [English]

Abstract
The main goal of this study is measuring the amount of support policies and their effects on production growth for wheat. Accordingly, in this study, AMS for wheat is calculated during 1989-2009 and the existence of causality relationship between amount of support and production growth of wheat was investigated by applying Hsiao's granger causality method. Then, long-run relationship between them was investigated by applying Error Correction Model. Result showed that supports growth have not had an effect on growth of production and its yield. Only about acreage, from support growth rate to acreage growth rate for wheat, the causality relationship between them was observed. Therefore, support policies have not could comply the main goal of support policies. So, review in support policies to more attention to increase yield and transmission of subsidies from production stage to other like that marketing, distributing and etc, is suggested.

JEL Classification: F13, Q18, Q17

Keywords:
Support Policies, AMS, Causality Relationship, Hsiao's Method, Error Correction Model