قدرت بازار ایران در بازار جهانی زعفران

نویسندگان

چکیده

چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی قدرت بازار ایران در بازار صادراتی زعفران صورت گرفت. به این منظور از شاخص لرنر و همچنین تصریح قیمت صادراتی زعفران ایران استفاده شد. برای محاسبه شاخص لرنر ابتدا تابع تقاضای زعفران ایران برآورد گردید. همچنین درتصریح قیمت صادراتی زعفران، اثر نرخ ارز بر قیمت صادراتی با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین شد. در تصریح تابع تقاضای واردات و قیمت صادراتی زعفران از داده‌های ترکیبی گروهی از کشورها در دوره 1994 -2008 استفاده شد. در تابع تقاضای واردات مشاهده شد که به ازای 1 درصد افزایش تولید ناخالص انتظار می‌رود تقاضای زعفران ایران حدود 2/2 درصد افزایش یابد. مقدار شاخص لرنر حدود 3/0 به دست آمد که حاکی از وجود قدرت بازار ایران است. تصریح تابع قیمت صادرات نیز به‌طور قطعی حاکی از قدرت بازار ایران در بازار صادراتی زعفران است به گونه‌ای که ایران می‌تواند میان بازارهای مختلف، سطوح مختلفی از قیمت را اعمال کند.

طبقه بندی JEL : D42، L12، Q17
کلید واژه‌ها:
ساختار بازار، قدرت بازار، زعفران، ایران

عنوان مقاله [English]

Iranian Market Power in Saffron World Market

نویسندگان [English]

  • S.H. Mousavi
  • M. Jowkar
  • Z. Farajzadeh
چکیده [English]

Abstract
The objective of this study is to investigate Iranian exporters' market power in saffron export market. To get the objective, Lerner index as well as saffron export price specification was applied. Lerner index was also calculated using saffron demand function. In export price specification also impact of exchange rate on export price was considered using regression analysis. Export demand and export price functions were estimated using panel dataset of saffron importing countries over 1994-2008. Demand function results showed that 1% increase in GDP makes saffron demand to rise by 2.2%. Lerner index was obtained 0.3 indicating market power for Iranian exporters. Export price estimation also showed market power explicitly such that Iranian exporters are able to set different prices among the markets.
JEL Classification: Q17, L12, D42
Keywords:
Market Structure, Market Power, Saffron, Iran