بررسی و ارزیابی سیاستهای حمایت از کلزا در ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخصهای حمایتی تولید محصول کلزا دراستان گلستان باداشتن بیشترین سطح زیرکشت به عنوان نماینده تولید درکشور، طی دوره 1382-1386 انجام گرفته است. به این منظور تأثیر مداخلات دولت به‌صورت یارانه‌های پرداختی و مالیاتهای دریافتی درتولید کلزا با استفاده ازماتریس تحلیل سیاستی (PAM)در قالب شاخصهای حمایتی بررسی شد. نتایج شاخصهای ضریب حمایت اسمی از محصول، ضریب حمایت اسمی از نهاده و ضریب حمایت مؤثر در دوره مورد نظر نشان دادکه به نهاده‌های تولید، یارانه تخصیص داده شده، اما بر ارزش افزوده تولید کلزا طی دوره 1382-1385 مالیات غیر مستقیم وضع شده است. علاوه بر این، در سال 1386 مجموع آثار مداخله دولت در بازار محصول و بازار نهاده به نفع تولیدکنندگان کلزا بوده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که سیاستهای گذشته و جاری بخش کشاورزی ایران در راستای توسعه سطح زیر کشت و تولید از راه دخالت هر چه بیشتر در ساز و کار بازار و ایجاد انحراف در قیمت نهاده‌ها و ستانده‌های کشاورزی بوده، در حالی که عملاً این سیاستها در جهت بهبود سطح زیرکشت و عملکرد موفق نبوده است. با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود که در نحوه اعطای یارانه به تولیدکنندگان محصولات زراعی تجدیدنظر و در جهت حذف یارانه‌های اضافی اقدام شود. همچنین با توجه به سطح زیرکشت گندم دیم، در افزایش عملکرد آن ازطریق توصیه‌های کارشناسی و یا تخصیص بهینه نهاده‌ها وعوامل تولید اقدام شود.

طبقه بندی JEL :F40
کلیدواژه‌ها:
شاخصهای حمایتی، ماتریس تحلیل سیاستی، کلزا

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Supporting Policies of Colza in Iran

نویسندگان [English]

  • Gh. Yavari
  • A. Ajodani
  • M. Khaldei
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of the study was to investigate protection policies of colza in Golestan province, as the main representative of colza production in Iran during 2003-2007. Using Policy Analysis Matrix (PAM), the effects of government interventions as payments subsidies and received taxes in producing colza have been studied. The results of estimation NPCI, NPCO, EPC indicators showed that the government allocated subsidies to inputs, but impose indirect tax to value added of production of colza during 2003-2006. Also, total effects of government intervention in both input and output markets have benefited producers in 2007. The results recommend reoriented of producers subsidies. Moreover, current and past of protection policies concentrate on development of production using intervention in market structure and making aberration in agricultural input and output price. It is suggested that review producers subsidies.


JEL Classification: F40

Keywords:
Support Policies, Colza, Policy Analysis Matrix