ارزیابی گرایش پیازکاران دشت تبریز به ریسک با استفاده از مدل غیرخطی میانگین- انحراف معیار

نویسندگان

چکیده

چکیده
توجه به ریسک و ابعاد آن در تحلیلهای اقتصاد کشاورزی باعث می‌شود که تولیدکنندگان برنامه‌های مناسبتری را برای مقابله با ریسک، برگزینند و اجرا کنند. پیاز یکی از محصولات زراعی پرمصرف کشور است. در این تحقیق جهت بررسی گرایشهای ریسکی پیازکاران از رهیافت پارامتری و مدل میانگین-انحراف معیار پیشنهادی ساها استفاده شد. برای نیل به این هدف از اطلاعات جمع‌آوری شده از 233 تولیدکننده پیازکار به روش نمونه‌گیری تصادفی دومرحله‌ای در سال زراعی 1388-1389 بهره گرفته شد. نتایج حاکی از ریسک‌گریز بودن کشاورزان بوده که این ریسک‌گریزی با افزایش ریسک این فعالیت افزایش یافته و با افزایش درآمد کشاورزان کاهش یافته است. بدین ترتیب اتخاذ تدابیر کاهش‌دهنده ریسک تولید محصول پیاز نظیر بیمه، توصیه می‌شود.
طبقه‌بندی JEL : D21, D81
کلیدواژه‌ها:
پیاز، دشت تبریز، گرایشهای ریسکی، مدل میانگین- انحراف معیار

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Onion Farmers’ Risk-Tendency in Tabriz Plain Using Nonlinear Mean- Standard Deviation Model

نویسندگان [English]

  • Gh. Dashti
  • F. Khaksar Khiabani
چکیده [English]

Abstract
Considering the risk in agricultural economics analysis causes the producers to choose and perform appropriate policies and programs in opposition of risk. Onion is one of the main agricultural products in Iran. Farmers’ risk tendencies have been estimated in this paper using a parametric approach and Saha’s Mean- Standard Deviation Model. The data were collected from 233 onion farmers in 2009-2010. To address this we used Two-Stages Random Sampling Method. Results showed that farmers are risk averse and their aversion increases by increasing in risk of enterprises and decreases by increasing in farmer's income. Therefore, policies like agricultural insurance are advised to decrease the onion production risk.

JEL Classification: D21, D81

Keywords:
Risk-Tendencies, Mean–Standard Deviation Approach, Onion, Tabriz Plain