اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به اینکه کاهش فقر و نابرابری توزیع درآمد از اولویتهای مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است، در مطالعه حاضر آثار رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی بر شاخصهای فقر و توزیع درآمد ارزیابی شد. به این منظور به پیروی از الگوی مطالعه ماتهور (2003)، تأثیر متغیرهای مختلف بر شدت فقر و ضریب جینی با استفاده از روش حداقل مربعات در دوره 1338-1387 بررسی گردید. نتایج نشان می‏دهد که در بلند مدت آزادسازی می‏تواند منجر به توزیع بهتر درآمد و در نتیجه کاهش فقر شود. بخش کشاورزی از بخشهای بزرگ اقتصادی است و اغلب افراد فقیر در بخش کشاورزی مشغول‌اند، بنابراین رشد بخش کشاورزی و سپس افزایش درآمد در این بخش برای موفقیت سیاستهای کاهش فقر اهمیت دارد. همچنین برآوردها نشاندهنده اثر مثبت آزادسازی تجاری، درآمد سرانه و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر کاهش فقر است؛ بنابراین در صورتی که کاهش فقر هدف مورد نظر سیاستمداران باشد، رشد و توسعه بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها و همچنین کمک به آزادسازی اقتصاد در بلندمدت می‏تواند تأثیرات مثبتی بر کاهش فقر داشته باشد.

طبقه بندی JEL: I38, O24, Q17
کلیدواژه‌ها:
کشاورزی، آزادسازی، فقر، صنعت، خدمات، ضریب جینی، رشد

عنوان مقاله [English]

Effect of Economic Sectors Growth Rate and Trade Liberalization on Poverty Reduction in Iran

نویسندگان [English]

  • A.A. Sarvari
  • A.R. Karbasi
  • M. Daneshvar Kakhki
  • H. Hatef
چکیده [English]

Abstract
Regarding to the reduction of poverty and inequality of income distribution is top priority, especially in developing countries; in this paper the impact of trade liberalization and economic sectors growth on poverty were evaluated. For this purpose according to Mathur (2003), effective of different variables on poverty and Gini coefficient using ordinary least square has been surveyed in 1959-2008. Results show that in the long term, trade liberalization can lead to better income distribution and poverty reduction. Agricultural sector is one of the biggest sectors and most of the poor people are in the agricultural sector, therefore agricultural growth and then income in the this sector is very important for success in poverty reduction policies. Also, estimates show positive effect of trade liberalization, per capita income and value added of agriculture sector to reduce poverty. So for poverty reduction, development of agriculture sector compared to other economic sectors and trade liberalization on long time can reduce poverty.

JEL Classification: I38, O24, Q17

Keywords:
Agriculture, Trade Liberalization, Poverty, Gini Coefficient, Industry, Service, Growth