تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه با تدوین یک الگوی بیمه درآمدی، حق بیمه منصفانه برای دو محصول ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان برای سال 1387 با استفاده از داده­های سال 1361تا 1386 و به‌کارگیری روش شبیه‌سازی بوت استراپینگ محاسبه شد. سپس با قرار دادن محصول ذرت دانه­ای (که از عمده­ترین محصولات تولیدی استان است) به همراه سیب‌زمینی در یک الگوی کشت با نسبتهای مختلف، نرخهای بیمه درآمدی برای ترکیب الگوی کشت با هم مقایسه شدند.   نتایج نشان داد که سیب‌زمینی به علت داشتن نوسانهای درآمدی بیشتر، نسبت به ذرت دانه­ای از شرایط بهتری برای توسعه بیمه درآمدی برخوردار است و حق بیمه بالاتری نسبت به ذرت دانه­ای در سطوح پوشش 50% و 75% دارد. همچنین حق بیمه درآمدی به‌دست آمده برای ترکیب کشت هر دو محصول نسبت به حق بیمه‌های جاری در سال مشابه برای تک‌تک محصولات مقدار کمتری داشت.     طبقه‌بندی JEl : Q14       * دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی (نویسنده مسئول) e-mail:   * * دانشیار دانشگاه شهید باهنرکرمان   * * * استادیار مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی وتوسعه روستایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Revenue Insurance Pattern For Maize and Potato in Kerman Province

چکیده [English]

  This study developed a model of revenue insurance computing fair premiums for both maize and potatoes and applying bootstrapping simulation to time series of 1982-2008 in Kerman. Then, revenue insurance rates were compared taking into account maize, as one of the main products of the province, along with potatoes in a crop rotation with different ratios.   The results showed that potato has better conditions than maize for revenue insurance due to having more income fluctuations and therefore has higher premium than maize especially for 50% and 75% coverage levels. Also the calculated premiums were less than current insurance schemes premiums for both products.     JEL Classification: Q14   * Ms in Agricultural Economics (Corresponding Author)   e-mail: f.borzoo@gmail.com   * * Associated Professor of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran  * * * Assistant Professor of Agriculture Planning Economic & Rural Development Research Institute, Tehran, Iran