بررسی اثر ضایعات نان بر خط فقر و شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1380-86

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه خط‌فقر [1] و شاخص امنیت‌غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1380-86 در دو حالت با و بدون احتساب ضایعات نان محاسبه شده است. برای محاسبه خط‌فقر از روش خط‌فقر براساس نیاز به کالری و برای محاسبه شاخص امنیت‌غذایی از روش شاخص جمعی امنیت‌غذایی خانوار [2] استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در سال 1386 در مناطق شهری تنها دهک اول درآمدی کمتر از استاندارد انرژی دریافت کرده که بااحتساب ضایعات نان درمحاسبات، به پنج دهک اول درآمدی افزایش یافته است. در مناطق روستایی نیز در همین سال بدون احتساب ضایعات نان، چهار دهک اول درآمدی و بااحتساب ضایعات نان، پنج دهک اول زیر خط‌فقر مطلق براساس کالری قرار گرفته‌اند. همچنین طی سالهای 1380-86 بااحتساب ضایعات نان، شاخص امنیت‌غذایی در مناطق شهری در مقایسه با مناطق روستایی به شدت کاهش و خط‌فقر به سرعت افزایش داشته و شاخص امنیت‌غذایی و اجزای تشکیل دهنده آن در مناطق شهری و روستایی ایران طی سالهای مطالعه روند مشخصی نداشته و دارای فراز و نشیب زیادی بوده است.     طبقه‌بندی JEl : Q18 و L66       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Effects of Bread Wastes on Poverty Line and Food Security Index of the Rural and Urban Household of Iran During 2001- 2007

چکیده [English]

   In this survey the poverty line and the food security index of the rural and urban household of Iran during 2001- 2007 years in two cases, with and without accounting bread wastes is calculated. For accounting poverty line, it is used of poverty line method based on need to calory and for accounting food security index; it is used of aggregate household food security index method. The result of this survey shows that in the 2007 year, urban region just first revenue village receives lower than energy standard with which accounting bread wastes are increased into five village of first revenue. In the urban region also at this year, without accounting bread wastes four village of first revenue and with accounting bread wastes first five villages are placed under absolute line poverty based on calory. The result of the studies shows that during 2001- 2007 years with accounting bread wastes, food security index and its making elements in urban and rural regions of Iran during studied year has no specific way and has the up and down experience .     JEL Classification: Q18 , L66     * Graduate Student of Agriculture Economics Islamic Azad University of Tehran, Science and Research Branch (Corresponding Author)   e-mail: elham_safarkhanlo@yahoo.com  * * Assistant Professor in Agriculture Economics, Islamic Azad University of Tehran, Science and Research Branch e-mail: amnejad82@yahoo.uk.co.com