بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    یکی از مهمترین چالشهای فراروی دولتها در قرن بیست­و­یکم، بحرانهای زیست­محیطی است. به همین دلیل دولتها می­کوشند تا با اتخاد سیاستها و برنامه­های مختلف، بر مشکلات زیست­محیطی از جمله آلودگی هوا فائق آیند. افزایش مصرف بی­رویه سوختهای فسیلی نه تنها تحدیدی برای مصرف آینده آنهاست، بلکه آثار منفی زیست­محیطی آنها نیز به عنوان مقوله مهم مورد توجه دولتمردان است. بر همین اساس در این مطالعه با استفاده از جدول داده – ستانده 1380 و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی و زیست­محیطی دو سیاست وضع مالیات سبز و کاهش یارانه سوخت بررسی شده است. به این منظور با استفاده از تکنیک MCP و نرم افزار GAMS ، تغییرات رفاه با و بدون لحاظ آثار زیست­محیطی، تغییر در تقاضای انرژی و تغییرات سهم آلاینده CO2 ، NOX و CH در قالب پنج سناریوی مالیاتی ارزیابی شده­اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با وضع مالیات بر سوخت، تقاضای واسطه­ای و مصرفی سوختهای فسیلی کاهش می­یابد. در همه سناریو­ها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رفاه مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می­یابد. در هر دو سیاست، بالاترین نرخ رشد رفاه با درنظرگرفتن آثار زیست­محیطی، نرخ مالیات 10% (سناریوی سوم) می­باشد.     طبقه‌بندی JEl : Q43, Q51, Q53, R13, R15, R38      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Welfare and Environmental Effects on the Green Tax & Decline Subsidy on Fuels in Iran by Using a Computable General Equilibrium Model

چکیده [English]

  One of the most important governments' challenges is the environmental crisis; therefore governments should strive to take various policies and programs to overcome environmental problems including air pollution or reduce negative effects of human functions on environment. This study has tried by using input- output table in 2001 and amount of pollutants and greenhouse gas emissions to survey of welfare and environmental effects on the green tax and decline subsidy on fuels . For this purpose, using MCP and software GAMS welfare changes with and without environmental impact, changes in energy demand and changes in three pollutants CO2, NOX and CH in the five tax scenarios have been studied. Results of study showed, green tax reduce demand for fossil fuel as intermediate input and final goods. If the environmental effects are considered , in the all scenarios, the welfare changes were positive and the welfare increase as the tax rate increases; in the other words, the increasing taxes on fossil fuels is desirable. In the both policy, the highest growth rate of the welfare is tax rate 10% (scenario III).     JEL Classification: Q43, Q51, Q53, R13, R15, R38