اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  این مطالعه با هدف بررسی آثار بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران صورت گرفت. به این منظور توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده‌های سری زمانی و ترکیبی براورد شد. دوره مورد مطالعه برای هر یک از داده‌های یاد شده به ترتیب شامل سالهای 1979-2005 و 1996-2005 است. شاخصهای مبین بحران جهانی اقتصاد نیز شامل درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانهای نرخ ارز است. یافته‌های مطالعه نشان داد در مورد داده‌های سری زمانی، رابطه بلندمدت میان تقاضای صادرات و متغیرهای تأثیرگذار بر آن وجود دارد. همچنین بحران در اقتصاد جهانی از طریق کاهش درآمد کشورهای واردکننده، بر پسته حداقل در کوتاه‌مدت و بر زعفران هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت اثر نامطلوب خواهد داشت. اما اثر شاخص نوسان نرخ ازر تابع نوع نرخ ارز مورد استفاده است و به‌طور قطعی نمی‌توان اثر آن را بیان کرد. در پایان نیز تدابیری همانند صندوق ذخیره ارزی و بیمه صادراتی محصولات یاد شده به‌عنوان توصیه‌های سیاستی مطالعه ارائه شد.     طبقه‌بندی JEl : Q17, G01, F14  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Financial Crisis in Global Economy on Pistachio and Saffron Export

چکیده [English]

  This study aims at investigation of financial crisis of global economy on pistachio and saffron export. To get the objective of the study export demand of the selected crops were estimated using time series and panel data. Time period for the selected data are 1979-2005 and 1996-2005, respectively. Indices indicating the financial crisis are GNP of the importing countries and exchange rate volatility. Time series date showed a long-run relationship between export demand and its affecting factors. The findings of the study showed that financial crisis in global economy affects pistachio export at least in short-run and saffron export in short and long-run undesirably by reducing the importing country GNP. However, impact of the exchange rate volatility will depend on the type of the exchange rate and it is hard to explain its impact certainly. Measures like exchange deposit fund and export insurance was pointed out as polices.   JEL Classification: F14, G01, Q17