بررسی نگرش کشاورزان روستاهای شهرستان بوئین‌زهرا نسبت به نقش­آفرینی نظام ترویج کشاورزی درایجاد زمینه‌های مشارکت نهادمند آنان در تحقق اولویتهای بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  نقش ترویج کشاورزی در نهادینه کردن مشارکت تولیدکنندگان در قالب سازمانهای کشاورزان انکارناپذیر و بی‌بدیل است. بخش عمده‌ای از وظایف این سازمانها عبارت است از ارائه خدمات آموزشی و ترویجی، انجام تحقیقات مشارکتی، دسترسی به فناوری نوین ونیز خدمات نهاده‌ای و بازاریابی که عمدتاً از طریق کشاورزان عضو صورت می‌گیرد.   در این مقاله ضمن بررسی نگرش پاسخگویان درخصوص نقش آفرینی نظام ترویج کشاورزی در ایجاد و تقویت سازمانهای کشاورزان و افزایش دانش و بینش تولیدکنندگان ، اولویتها و میزان تمایل آنان در ایفای نقش ترویجی در بستری هدفمند و مبتنی بر مشارکت نهادینه­و پایدار در هر یک از زیربخش­ها بررسی­می‌شود. جامعه­آماری این مطالعه شامل 1450 بهره­بردار سرپرست خانوار در روستاهای حوزه آبریز رودخانه حاجی عرب واقع در دهستان سگزآباد است که تحت پوشش مرکز خدمات کشاورزی بوئین‌زهرا و تعاونی تولید کشاورزی روستای سگزآباد قراردارند. نتایج مبین ضرورت بهره‌مندی از تواناییها و قابلیتهای سازمانهای کشاورزان در انجام امور مختلف ترویجی، تحقیقی و آموزشی است و تمایل کشاورزان در مشارکت در اجرای برنامه های ترویجی بخش کشاورزی نشاندهنده اهمیت و مزیتهایی است که در هر زیربخش وجود دارد و تشکیلات ترویج می‌تواند در قالب سازمان کشاورزان روستا از آنها بهره‌مند گردد.     طبقه‌بندی JEl : Q1,Q01, Q16    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farmers Attitude Towards the Role of Agricultural Extension System in Paving the Way for Their Institutionalized Participation in Realizing Sector\'s (A Case Study in Buein Zahra District)

چکیده [English]

     Sustainable agricultural devlopment plicy in very conutry rests on numerous pre-defined elements. Amid these, Agricultural extension deserves crucial role institutionalizing producer' participation under the disguise of organizations, such bodies shall mainly commit themselves to renering extension-trainin services, participatory research, accessing the new technology or input supply and marketing services. This study tends to examin respondents attitude towrards agricultural extension role in creation and reinforcing agricultural organizations, their prioerities and inclination in forwarding extension function on a systematic track and viable participation context. It fallows a descriptive method with statistical population composed of rural clients leading their households in Segzabad County, Buein Zahra District. The Idea used a tailor-made Quiestionnaire enquiring clients' specifications as well as the need for establishing" Rural Farmers' Organizations" as the best initiative for institutionalizing their participation scope and releasing priorities, The achived results serously noted tapping potentials and capabilites of farmers' organizations in conducting varous extension, training and research tasks. Also, farmers' inclination was exphasized towards participation in extenion campign which diplays significance and advantages of varying agricultural sub-sectors. Consequently, the study came to this conclusion that extension function can become well operational within the farmers' organizations framework.     JEL Classification : Q16, Q1 , Q01