تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی.دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

  یکی از نهاده‌های مهم در تولید گوشت مرغ، جوجه یکروزه است. نوسانات قیمت جوجه یکروزه گوشتی در بازار همواره نقش مؤثری در عدم تعادل عرضه و تقاضای گوشت مرغ داشته و بر این اساس قیمت جوجه یکروزه به عنوان یکی از منابع ریسک تولید کنندگان مرغ کشور مطرح بوده است. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف ارائه الگویی مناسب برای پیش‌بینی قیمت فصلی جوجه گوشتی یکروزه در ایران انجام شده است. به این منظور مدل تصحیح خطا( ECM ) و همچنین الگوی خودتوضیح میانگین متحرک انباشته( ARIMA ) برای پیش‌بینی قیمت فصلی جوجه گوشتی یکروزه مورد استفاده قرار گرفت.   نتایج مطالعه نشان داد که قیمت جوجه گوشتی یکروزه دارای نوسانات زیادی بوده و این نوسانات عمدتاً همراه با نوسانات قیمت گوشت مرغ بوده است. نتایج آزمون علیت و آزمون همجمعی نیز این نتیجه را تأیید می‌کنند و نشان می‌دهند که یک رابطه بلندمدت بین قیمت جوجه یکروزه و قیمت گوشت مرغ وجود دارد و جهت علیت از قیمت گوشت مرغ به قیمت جوجه یکروزه است. همچنین نتایج مدل ECM نشان می‌دهد 58 درصد از شوکی که به قیمت جوجه یکروزه از ناحیه قیمت گوشت مرغ وارد می‌شود، در هر فصل تعدیل می‌گردد. خطای پیش‌بینی الگوی ARIMA کمتر از مدل ECM است ولی مقایسه خطاها و نتایج پیش‌بینی نشان می‌دهد که هر دو الگو جهت پیش‌بینی قیمت جوجه یکروزه در آینده مناسب هستند.     طبقه‌بندی JEl : C53     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Meat Chicken Price Behavior in Iran

نویسنده [English]

  • morteza tahami pour zarandi
PhD Candidate
چکیده [English]

  Chicken is one of important inputs in hen production. Chicken price variability has effective role in inequality of hen demand and supply, so Chicken price is one of risk sources for hen producers. The aim of this study is providing suitable model for forecasting seasonal Chicken price in Iran. For this purpose, ECM and ARIMA model were applied for forecasting Chicken price.   Results indicated that one-day Chicken price has high variability and this variability often is along hen price variability and results of causality and co-integration tests support this finding and show that there is one long-run relation between chicken and hen price and direction of causality is from hen price to chicken price. Also, result of ECM model show that 58 percent of chicken price shock from hen price adjusts per season. Forecasting error of ARIMA model is lower than ECM model, but comparison of errors and results indicated that both of them are suitable for chicken price forecasting.     JEL Classification: C53