عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   هدف کلی این تحقیق علّی- مقایسه­ای، شناسایی عواملی است که باعث عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی می­شوند. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان پذیرنده سیستمهای آبیاری بارانی در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی در سال زراعی 1386-87 است که حداقل یک محصول را با استفاده از آن تولید و برداشت کرده­اند (195 N= ). ازاین میان، تعداد 124 نفر با استفاده ازجدول­کرجسی­و مورگان به­روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.   یافته­های توصیفی نشان می­دهد که تقریباً 30 درصد (36 نفر) کشاورزان پذیرنده، استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی را رها کرده­اند. یافته­های استنباطی نیز نشان می­دهد که تفاوت معنی­داری بین دو گروه کشاورزان استفاده‌کننده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی در برخی از متغیرهای وابسته وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی هم نشان می­دهد که پنج متغیر "رودخانه به عنوان منبع آب، میزان پیامدهای اقتصادی سیستم، میزان حمایتهای آموزشی- ترویجی، پشتیبانی از حفظ و نگهداری سیستم و سن" 99 درصد کشاورزان را به درستی در دو گروه کشاورزان ادامه­دهنده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی طبقه­بندیمی­کنند.     طبقه بندی JEl : O33, Q15, Q16, Q25  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Use Discontinuous of Sprinkler Irrigation Systems (SIS) Among Farmers in Mahabad Township, West Azerbaijan Province

چکیده [English]

   The purpose of this causal-comparative research was to investigate factors influencing on discontinuance of these systems applying. The target population included all adopted farmers these systems who minimally has produced and harvested one agricultural crop by using them in Mahabad township, West Azerbaijan province (N=195) in 2007-2008 farming year, out of which, a number of 124 farmers by using Krejcie and Morgan's table was selected as statistical sample in proportional stratified sampling method. Study results showed that approximately 30% (n=36) of farmers discontinued to use SIS. The findings indicated that there was a statistically significant difference between continuing users and discontinued users of SIS regarding some dependent variables. The result of Discriminant analysis showed that "river as water source", "the amount of system economic consequences", "the amount of baking supports of SIS maintenance", "the amount of extension-educational supports of SIS maintenance", and "age" were identified as the most discriminative factors (99% of population), affecting use discontinuous of SIS.     JEl Classifiaction: Q25,Q16,Q15,O33