ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و نرخ حقیقی ارز بر صادرات بخش کشاورزی از الگوهای مناسب تولید و صادرات، تکنیک همگرایی یوهانسون و داده‌های سری زمانی مربوط به سالها ی 1363 تا 1385 اقتصاد ایران استفاده شده و روابط کوتاه‌مدت میان متغیرهای دارای هم‌انباشتگی نیز با کمک مدلها ی تصحیح خطای برداری تبیین شده است. جهت حصول اطمینان بیشتر نسبت به نتایج به دست آمده از تحلیل همجمعی، از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برای براورد مجدد مدل استفاده گردید.   یافته‌های این پژوهش نشان داد که متغیرهای اعتبارات، موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنیداری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنیدار است. میزان تأثیرگذاری ارزش افزوده بر صادرات بسیار بیشتر از متغیر نرخ حقیقی ارز است؛ در نتیجه عملکرد اعتبارات بانکی نیز در رشد صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با عامل نرخ حقیقی ارز مثبت و معنی­دار بوده است به­طوری که با یک درصد افزایش در حجم اعتبارات بانکی، صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت 67/0 درصد و در کوتاه مدت 15/0 درصد افزایش یافته است. نتایج به دست آمده از براورد مدل سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط نیز کاملاً منطبق بر نتایج مدل همجمعی یوهانسون بوده است.     طبقه بندی JEl : Q17, F13, E10, C32        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effect of Bank Credits on Production and Export of Agricultural Sector (1984-2006)

چکیده [English]

The main purpose of this study was to examin the circumstance of bank credits effect on production and export of agricultural sector over the 1984-2006 periods. First, by using time series analysis, stationary and cointegration between variables were analysed and long-run relationship was estimated. To this end, the Johansen's cointegration method and several other methods (such as SUR) for production and export have been used.
The results show that variables of credits, investment stock and labor had positive and significant impacts on value added of agricultural sector. The results also revealed that variables of value added, real exchange rate and capital stock had positive and significant impacts on agricultural export sector.Research finding reveal that there is a positive relation between bank credits and agricultural export in this section.
JEL Classification: Q17, C32, E10, F13