شناسایی مدل مناسب پیش بینی پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در بین گندمکاران شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  هدف اساسی پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مدلهای نشر، ساختار مزرعه (اقتصادی) و تلفیقی در زمینه پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی و دستیابی به مدل بهینه در پیش‌بینی رفتار پذیرش کشاورزان است. روش تحقیق توصیفی و همبستگی بوده و از تکنیک تحلیل ممیزی استفاده شده است. در این تحقیق تعداد نمونه مورد نظر از بین گندمکاران شهرستان اهواز در سال 1387 با استفاده از فرمول کوکران (110= نمونه و 1370= جامعه مورد مطالعه ) تعیین و از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید.   براساس نتایج حاصل از مطالعه با استفاده از آزمون F و کروسکال والیس مشخص شد که ویژگیهای افراد نظیر سن، سطح تحصیلات، دانش فنی، درآمد، عملکرد محصول ، دانش و نگرش مدیریت پایدار منابع آب در بین افرادی که برحسب سطوح پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در سطوح مختلفی قرار داشتند، دارای اختلاف معنی‌داری بود. در قیاس سه مدل نشر، ساختار مزرعه و تلفیقی(جامع) در زمینه پیش‌بینی گروهی که به میزان بسیار بالا مدیریت پایدار منابع آب زراعی را پذیرفته‌اند، مدل جامع از قدرت پیش‌بینی بالاتری نسبت به مدل نشر و ساختار مزرعه برخوردار بوده است. بنابراین، نهادهای دولتی و خصوصی که در اشاعه راهبردهای مدیریت منابع آب کشاورزی فعالیت می‌نماید، با در نظر گرفتن شاخصهای مدل تلفیقی می‌توانند احتمال پذیرش را تا حد قابل قبولی افزایش دهند.     طبقه‌بندی JEl : Q56      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Appropriate Model for Predicting on Farm Sustainable Water Resources Management Adoption in Ahwaz Township

چکیده [English]

The main objective of this article is to comparative study of diffusion, farm structure and integrated models regarding on farm sustainable water resources management adoption. The research design was a descriptive and correlation surveying method that has been used of Discriminant analysis. A random sample of wheat farmers selected from Ahwaz Township of Iran in 2008 (Population=1370, Sample=110).
The results of the study indicated that different among age, education level, technical knowledge, income, crop yield, attitude and knowledge regarding sustainable water resources management based of adoption levels of farmers were significantly. In this study diffusion, farm structure and integrated models used to predicting adoption behavior of farmers. The findings indicated that the Discriminant model developed based on the integrated model is a better predictor for farmer’s adoption behavior than diffusion and farm structure model. Therefore, private and governmental agencies must emphasize application of integrated model in extension of sustainable water resources management.

JEL Classification:Q56