کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، عوامل متمایزکننده دو گروه نانواییهای کم‌ضایعات و پر‌ضایعات در چارچوب تجزیه‌و‌تحلیل تمایزی و با استفاده از اطلاعات فراهم‌آمده از ‌131 نانوایی شهر مشهد در سال 1387 مورد بررسی قرار‌گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متغیرهای حضور صاحب جواز در نانوایی (نظارت‌مستقیم)، هزینه خرید هر کیسه آرد، قیمت فروش هر کیلوگرم نان، زمان تخمیر خمیر، تعداد امکانات و تسهیلات کارکنان، کیفیت آرد مصرفی، تجربه شاطر و متوسط درآمد روزانه کارکنان اثر منفی و معنی‌دار بر ضایعات نانواییها داشته‌اند. از سوی دیگر نوع سهمیه آرد، نوع فعالیت کارکنان نانوایی و تعداد نانواییهای اطراف بر ضایعات نان نانواییها اثر مثبت و معنی‌داری داشته‌اند. همچنین نوع فعالیت کارکنان نانوایی، نوع سهمیه آرد نانوایی، هزینه خرید هر کیسه آرد، تجربه شاطر و کیفیت آرد مصرفی بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانواییهای کم‌ضایعات و نانواییهای پر‌ضایعات داشته‌اند. در نهایت براساس نتایج به‌دست آمده از مطالعه، پیشنهادهایی کاربردی و اجرایی در راستای کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.     طبقه‌بندی JEl : C12, M31      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discriminant Analysis in Determanation of Factors Discriminating High-Waste from Low-Waste Bakeries (Case Study: Mashhad City)

چکیده [English]

    In this study, factors discriminating low-waste from high-waste bakeries have been survey appling a discriminant analysis and sample of 131 bakeries in mashhad in 2008. The result indicated that direct surveillance, cost of flour, price of bread, time of fermentation, number of bakery convenience, quality of flour, experiment of baker and mean of personals income had significant and negative effects on the bakeries waste content. On the other hand, ration type of flour, type of bakeries personals activity and number of environs bakeries had significant and positive effects on the bakeries waste content. Results indicate that among factors related, type of bakeries personals activity, ration type of flour, cost of flour, experiment of baker and quality of flour are important factors in discriminating the two group bakeries. Finally, based on the conclusions, several policy-oriented recommendations were made.       JEL Classification: C12, M31