ارزیابی اثر هزینه‌های‌ مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران

نویسندگان

چکیده

  این مقاله با هدف ارزیابی اثر هزینه‌های مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار‌های رسمی اعتبارات انجام گرفته است. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای به صورت تصادفی دومرحله‌ای از یک نمونه شامل 459 نفر از روستاییان چهار استان خراسان، مازندران، آذربایجان شرقی و لرستان در سال 1384 جمع‌آوری گردیده است. پس از بررسی توصیفی نمونه، با استفاده از الگوی اقتصادسنجی لوجیت آثار عوامل مؤثر، به خصوص اثر هزینه‌های مبادله‌، بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات براورد و بررسی شده است.   یافته‌های تحقیق نشان داد که نزدیکی به مراکز اعطای اعتبارات، اطلاع افراد از سیستم بانکی و مراکز اعتباری و همچنین عضویت در صندوقهای قرض‌الحسنه و تعاونیها، به عنوان شاخصی از هزینه‌های مبادله، احتمال دسترسی افراد به بازار رسمی اعتبارات را افزایش می‌دهد. نتایج نهایی مبین آن است که هزینه مبادله، به عنوان یک عامل مهم محدودکننده در دسترسی روستاییان به بازار رسمی اعتبارات، باید مورد توجه قرار گیرد.     طبقه‌بندی JEL : C8 ، C21 ، D1 ، Q14      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Transaction Costs on Farmer’s Access to Formal Credit Markets in Iran

چکیده [English]

      This paper evaluates the impacts of transaction costs on accessing to credit market. The data was collected using a sample of 459 rural households from Khorasan, Mazandaran, East Azarbayejan and Lorestan Provinces in Iran during the year 2006. After a descriptive analysis of the sample, the Logit model was used to evaluate the impacts of some factors, especially transaction costs on rural household access to credit market. The results revealed that a close distance to financial centers, the availability of information on banking system and also membership of farmers in Gharzolhasaneh funds and co-operatives, as indexes of transaction costs, increase the accesses of farmers to credit markets. Finally, transaction costs could be considered as an important limitation in accessing to the credit market in rural areas.   JEL Classification : G8, G21, D1, Q14