تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  این مقاله با هدف بررسی تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید گندم آبی انجام پذیرفته است. بدین منظور با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و با بهره­گیری از اطلاعات سری زمانی سالهای 1363-85 نهاده‌های کود شیمیایی، بذر،‌ سم،‌ نیروی کار و آب، ابتدا تابع تولید گندم آبی با روش ARDL تخمین زده شد و پس از محاسبه کششهای تولیدی این نهاده‌ها، با تخمین همزمان توابع هزینه و تقاضای نهاده‌های تولیدی به روش ISUR ، حساسیت کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت این نهاده‌ها مشخص گردید.   نتایج حاکی از کم کشش بودن تقاضای نهاده‌های کود، بذر و آب نسبت به تغییرات قیمت آنها و کشش‌پذیر بودن تقاضای نهاده‌های سم و نیروی کار نسبت به تغییرات قیمت آن است. نتایج حاصل از تحلیل سیاست یارانه‌ای دولت نیز نشان داد که اعطای یارانه به نهاده سم به دلیل کشش‌پذیر بودن تقاضای این نهاده نسبت به قیمت، باعث افزایش مصرف بی‌رویه این نهاده و در نهایت منجر به کاهش تولید گندم آبی به میزان 133/3% شده است. همچنین اعطای یارانه به نهاده‌های کود و بذر به دلیل بی‌کشش بودن تقاضای این نهاده‌ها، تأثیر ناچیزی در افزایش تولید گندم آبی داشته است، به‌طوری‌که میزان تولید گندم آبی بر اثر اعطای یارانه کود 306/0 درصد و یارانه بذر 2/0 درصد افزایش یافته است.     طبقه‌بندی JEL : C4       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Government\'s Subsidizing Policy on Wheat Production

چکیده [English]

The goal of the present study is to survey the Effect of Government Subsidizing Policy on Wheat Production. In addition, with utilization of economic methods and utilizing serial and periodical data belonging to 1984-2006 years concerning inputs of chemical fertilizers, seeds, toxins, work power and water supplies, at first wheat production function was estimated with ARDL approach and then farmers sensitivity to price changes of these inputs were specified after having production attraction of the inputs calculated simultaneously with estimation of cost dependents and supply of production dependents applying ISUR method. Results obtained from analysis of State Subsidy Policy showed that granting subsidy to toxins has caused irrational supply of the inputs and decrease of the production of the wheat as much as 3.133% as a result of flexibility of supply of this input in proportion with price. In addition, granting subsidy to fertilizers and seeds have had trivial impact on production of wheat because of low attraction of demand of these inputs in a way that wheat production rate increased 0.306 percent with fertilizers' subsidy and 0.2 percent with seed subsidy.
JEL Classification: C4