بررسی عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 شناخت عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو می‌تواند ابزاری مناسب برای دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول باشد. از آنجا که براساس مبانی نظری، سیاستهای قیمتی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سطح زیرکشت است، در مطالعه حاضر، به منظور بررسی چگونگی شکل‌گیری انتظارات قیمتی کشاورزان دخالت آن در تصمیم‌گیری برای کشت محصول، تابع سطح زیرکشت جو براساس دو الگوی انتظارات قیمتی تطبیقی و انتظارات عقلایی در دوره زمانی 1361-83 بررسی و مقایسه شده است. براورد تابع سطح زیرکشت جو با فرض اینکه کشاورزان انتظارات خود را در چارچوب انتظارات تطبیقی تعدیل و بازبینی می‌کنند، نتایج سازگار و مقبول‌تری را به‌همراه داشت. از آنجا که در چارچوب الگوی انتظارات تطبیقی، امکان واکنش کشاورزان به سیاستهای دولت وجود ندارد و در واقع نمی‌توانند با رفتار خود، اثرگذاری این سیاستها را خنثی نمایند، لذا به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند با سیاستگذاریهای مناسب بر روند تولید این محصول تأثیرگذار باشد.     طبقه‌بندی JEL : D21 ، D84    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Affective Factors on the Barley Area Using Rational and Adaptive Expectations Models

چکیده [English]

 Identifying the affecting major factors in the area planted to barley can be an effective means for achieving self-sufficiency in its production. Under theoretical principles, price policies are one of the most important factors in determining the area planted to barley. In this study, for specifying how farmers do form their expectations of barley price and consider it on decision to barley planting, the barley area response has been estimated using two price expectations models, adaptive and rational, over the years 1982 to 2004. It was found out that estimating the barley area function is preferred under this hypothesis that farmers adjust their expectations through adaptive expectations. According to the adaptive expectations model, farmers may not response in a way that will neutralize government policy, as it is expected, therefore the government can influence barley production trend through pursuing suitable policies.   JEL Classification: D21, D84