براورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برای انواع گوشت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مقاله با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1367-81، الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برای انواع گوشت در ایران براورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که کششها در بلندمدت کوچکتر از کوتاه‌مدت هستند. کشش درآمدی نیز مبین این است که درکوتاه‌مدت و بلندمدت گوشت مرغ و در کوتاه‌مدت گوشت ماهی کالاهایی ضروری می‌باشند؛ بنابراین، آثار اعمال سیاستها در کوتاه‌مدت، سریعتر مشاهده می‌شود. با توجه به این موضوع لازم است در اجرای سیاستهای قیمتی دو بعد قیمتگذاری و هدفمند کردن یارانه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد تا از ایجاد شوکهای جدی در بازار گوشت و سبد تغذیه‌ای خانوارها جلوگیری شود.     طبقه‌بندی JEL : Q20, Q24,Q21    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Almost Ideal Demand Error Correction System for Different Meat in Iran

چکیده [English]

In this Paper With time series data of 1988-2002, AIDS – ECM was estimated for different meat in Iran. Results showed that elasticities in long run are less than short run. Income elasticity showed that in long and short run, chicken meat and in short run fish meat are necessary commodities. So, effects of imposing policy was seen in short run immediatly. According to these results, we must consider two item in implementing of pricing policy for preventing of shock in meat market and house hold’s feed pascket: pricing and targeting of subsidy.

JEL Classification: Q21 – Q24 – Q20