تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  سیاستهای دولت در زمینه قیمتگذاری محصولات کشاورزی برانگیزه‌های تولید و بازده در بخش کشاورزی اثر می‌گذارد. پنبه ششمین محصول زراعی ایران است که به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور گسترده‌ای دخالت دولت در بازار و تولید آن اعمال شده است. این دخالتها بر شکل‌گیری قیمتها در بازار و ارتباط آن با قیمتهای جهانی تأثیر گذاشته و موجب اعمال حمایت یا مالیات بر تولید‌کنندگان پنبه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی، روابط قیمتها در بازار داخلی براورد و با استفاده از شاخص نرخ حمایت اسمی، آثار سیاستهای اعمال شده در تحریف قیمتهای نسبی تولیدکننده بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان از وجود رابطه مثبت و بلندمدت بین قیمت سر مرز و جهانی پنبه و نبود رابطه بلندمدت بین قیمت داخلی و جهانی پنبه دارد. نرخ حمایت اسمی مستقیم در بیشتر دوره مثبت، نرخ حمایت اسمی غیرمستقیم منفی و نرخ حمایت کل در برخی سالها مثبت و در برخی منفی بوده است.     طبقه‌بندی JEL : E64,M31        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Pricing Policy in Cotton Market in IRAN

چکیده [English]

  Agricultural price policies affect on product stimulation and return of agricultural sector. Among crop production in IRAN, cotton production rank sixth crop base on area cultivation. Agricultural price policies for cotton production implement after Islamic revolution victory. This government intervention affects on price formation and relation between world and domestic price of cotton and cause the protection or tax on cotton producers. In this study relation between domestic price of cotton and world price was investigate by econometrics method. The impact of the policies on producer price distortion computed by nominal rate of protection. The result indicate that there is a positive and longrun relation between FOB and world price of cotton. Also there is no relation found between domestic and world price. During in this study, direct nominal protection rate is positive, and indirect nominal protection rate is negetive, total nominal protection rate is positive in many years and negetive in others.     JEL Classification: E64-M31