رتبه‌بندی اهداف دامداران جنگل‌نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه‌بندی ساده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    دامداریهای سنتی و برداشت مضاعف و بیش از حد ازمنابع جنگلی در کنار رویش نامطلوب درختان از عوامل اصلی تخریب جنگلها در شمال کشورند. با اینکه طرح خروج دام از مناطق جنگلی و ساماندهی جنگل‌نشینان از سوی اداره کل منابع طبیعی استان مازنداران در حال اجراست، دامداران در این زمینه همکاری لازم را ندارند؛ لذا جهت بررسی علت عدم‌همکاری دامداران، این تحقیق در سال 1384 به بررسی اهداف دامداران و تعیین جایگاه هدف ملی حفاظت از جنگل پرداخته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده که در آن در قالب دو روش فازی و رتبه‌بندی ساده از دامداران خواسته شد ده هدف حفاظت از جنگل، حداکثر کردن سود، افزایش تعداد دام، اجتناب از سالهای با سود کم یا سود صفر (مقابله با ریسک)، داشتن وقت برای سایر فعالیتها (داشتن اوقات فراغت)، امکان ادامه تحصیل فرزندان، مکانیزه کردن فعالیت دامداری، افزایش سطح رفاه خانواده، درگیر کردن اعضای خانواده در فعالیتهای دامداری و حفظ دامداری سنتی را اولویت‌بندی کنند. جامعه آماری تحقیق شامل دامداران جنگل‌نشین جنوب شهرستان تنکابن می‌باشد که از میان آنها 63 دامدار در پنج روستای زردکن، سرواش پشته، تساکوتی، اغوزدارکوتی و یان دشت به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحلیل داده‌ها ضریب همبستگی اسپیرمن آماره فریدمن و ضریب هماهنگی کندال بوده‌است.   یافته‌های تحقیق نشان داد که رتبه‌بندی به وسیله دو روش مذکور در گروههای مختلف، به استثنای یک گروه از دامداران، نتایج تقریباً یکسانی داشته است. در مجموع می‌توان گفت مهمترین هدف دامداران مقابله با ریسک یا اجتناب از سالهای با سود کم و کم اهمیت‌ترین هدف، حفاظت از جنگل بوده و این نشان داده است میان اهداف فردی و هدف ملی حفاظت از جنگل تضاد وجود دارد.     طبقه‌بندی JE L : C6, N5, Q13      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Goals of Stockmen in Tonekabon’s Jungle Using Fuzzy Pair-Wise Comparison and Simple Ranking Methods

چکیده [English]

The objective of this study is ranking goals of stockmen in Tonekabon’s jungle using fuzzy pair-wise comparison and simple ranking methods. A random sample of 63 stockmen at the five villages was selected for interview and collected necessary farm level data. Result showed that except for a group of stockmen, the two methods provide similar goal ranking. The most important goal was risk or law profit years evasion and the lowest important goal was the protection of jungle. This result shows the conflict between social and privet goals.

JEL Classification: Q13 – N5 – N6