بررسی عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزی پایدار مهندسین ناظر طرح محوری گندم استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    این تحقیق در سال 1386 با هدف بررسی و شناخت ارتباط و همبستگی عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزی پایدار مهندسین ناظر تحت پوشش طرح محوری گندم در استان فارس به اجرا در آمده است.یافته‌های این تحقیق نشان می دهد اکثریت مهندسین ناظر (5/63 درصد) نگرش مثبتی (موافقی) به کشاورزی پایداردارند. بین نگرش مهندسین ناظر به کشاورزی پایدار،میزان تماس مهندسین ناظربا کشاورزان، روشهای آموزشی که ناظران برای آموزش کشاورزان تحت پوشش خود به کار می برند(آموزش گروهی و انفرادی،بازدید از مزرعه) و دانش کشاورزی پایدارناظران رابطه مثبت و معنیداری به دست آمد. بین نگرش کشاورزی پایدارمهندسین ناظر مورد مطالعه و تعداد قطعات اراضی تحت نظارت نیز رابطه منفی و معنیداری حاصل شد. در رگرسیون چندمتغیره خطی گام به گام، متغیرهای دانش کشاورزی پایدار ، تعداد قطعات اراضی تحت نظارت ، تماس مهندسین ناظربا کشاورزان، به عنوان متغیرهایی که بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته(نگرش به کشاورزی پایدار)داشتند، در مدل نهایی باقی ماندند و به میزان 46% (46/0 ) از نوساناتِ نگرش به کشاورزی پایدار را تبیین کردند. در نهایت از دید ناظران به ترتیب پایین بودن دستمزدها، ناپایداری طرح، نبود امکانات لازم (وسیله نقلیه، مکانی جهت استقرارو...)و تأخیر در انعقاد قراردادعمده ­ ترین مشکلات و موانع پیش روی مهندسین ناظر طی اجرای طرح ذکر شده است.     طبقه بندی JEl : Q01     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting sustainable agricultural attitude of wheat engineering supervisors in Fars province

چکیده [English]

This study was performed in 2007.The result indicated that the majority (63.5%) of engineering supervisors were agree to sustainable agriculture. Positive and Significant correlation was found between sustainable agricultural attitude of engineering supervisors and contact with farmers, sustainable agriculture knowledge of the engineering supervisors , and using of educating methods for education of farmers. There was found a negative relationship between sustainable agriculture attitude and number of lands pieces. Multivariate Linear Regression results indicated that sustainable agricultural knowledge and contact with farmers and the number of lands pieces explained %46 of variance in sustainable agricultural attitude variable. Finally problems of supervisors through performance of design showed that failing wages, on instability of design, lack of needed possibilities such as vehicles and a place for establishment, delay in conclusion of treaty are the most important difficulties and obstacles of engineering supervisors.

JEL Classification: Q01