مدل بهره‌برداری پایدار از سفره آب زیرزمینی مشترک میان بهره‌برداران شهری و کشاورزی با استفاده از نظریه بازیها

نویسندگان

چکیده

    رشد و گسترش جمعیت از یک سو و تأمین آب برای تهیه مواد غذایی جمعیت در حال رشد از سوی دیگر در دهه‌های اخیر باعث بروز اختلافهای جدی در میان بهره‌برداران از منابع آب شده است. به جهت محدودیت این منابع، ضرورت بهره‌برداری پایدار از این منابع مشهود است. در سیستمهایی که متشکل از چندین تصمیم‌گیر مستقل می­باشند، نظریه بازیها ابزاری توانمند در دستیابی بهره‌برداران به نقطه تعادل پایدار می­باشد. هدف از این تحقیق نیز ارائه یک مدل پویا به منظور رفع اختلاف میان بهره‌برداران از آبخان مشترک و دستیابی به تعادل پایدار است.   در این مقاله براساس نحوه همکاری و میزان تعامل بهره‌برداران از آبخان، رفتار آنها در قالب سه سناریو مدل شده است: سناریوی الف) مدل بازیهای ایستا بدون همکاری، ب) مدل بازیهای پویا بدون همکاری و ج) مدل با همکاری کامل. به منظور مقایسه نتایج حاصل از اعمال سناریوهای فوق، بهره‌برداری از سفره آب زیرزمینی مشترک - که در بین دو بهره‌بردار شهری و کشاورزی در منطقه فرضی واقع شده است - مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد عواید حاصل از مدلِ با همکاری کامل بیش از مدلهای بدون همکاری است. همچنین استفاده از مدل رفع اختلاف پویای پیشنهادی افزایش 20 درصد عایدی بهره‌برداران را نسبت به مدل رفع اختلاف ایستا در پی خواهد داشت.     طبقه‌بندی JEL : Q34, Q25, C73, C72 l, C11         

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A conflict resolution model among municipal and agricultural users by game theory for sustainable operation of a common aquifer

چکیده [English]

Increasing demand for water due to population growth, increasing agricultural products and industrial users lead to the serious conflict among water users. Since the renewable water resources are limited, these conflicts will result in a continual race between the users to mine the resources, which create a disastrous situation. Game theory is a powerful equipment to optimize the system operation with more than one decision maker. The aim of this paper is to develop a dynamic conflict resolution model to resolve conflicts among aquifer operators and determine the sustainable equilibrium points.
In this paper, base on the level of aquifer operators’ cooperation 3 scenarios have been considered: I. Non-cooperative static game,
II.Non-cooperative dynamic game and III. Full cooperation. To compare the results of these scenarios, operation of a hypothetical common aquifer used by municipality and agricultural operators has been studied. Results show that the benefits of cooperative behavior are more than non-cooperative models. Proposed dynamic game increases global benefits 20% with respect to static game theory.

JEL Classification: C11, C72, C73, Q25, Q34