توسعه یک مدل آماری چندمتغیره به منظور رتبه‌بندی شرکتهای کشت و صنعت تحت پوشش وزارت جهادکشاورزی براساس عملکرد مالی سالهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

        به کارگیری وتوسعه مفاهیم تجربی موجود درحوزه سنجش عملکرد مالی براساس شاخصهای حسابداری به منظور محاسبه مدل رتبه‌بندی و ارائه نتایج درترسیم وضعیت برای ساماندهی تعدادی از شرکتهای کشت و صنعت وزارت جهاد کشاورزی ازاهداف اصلی این تحقیق محسوب می‌گردد.   در پیمایش اولیه به منظور شناخت کارا از متغیرهای پراهمیت، 28 شاخص مالی درچهارگروه پس ازحذف داده‌های مفقوده در ده شرکت انتخاب شده وبرای ورود به مدل آماری عاملی - خوشه‌ای و سپس مدل تشخیصی استفاده می‌شود.   براساس نتایج حاصل از حل آزمونهای فوق در سال 1384، دو مؤلفه مشترک پس از انجام دوران واریماکس، از میزان 95 درصد واریانس تجمعی برخوردار بوده، ضمن آنکه تمامی شرکتها درچهارخوشه به‌وسیله مدل خوشه‌ای توزیع شده‌اند و نتایج حاصل در تأیید اثرگذاری مؤلفه‌ها نیز درمیزان اختلاف خوشه‌ها توسط تحلیل تشخیصی به طورکامل تأیید گردید. تمامی­فرایندفوق­به­منظوردستیابی­نتایج­قویتر برای سال1385 نیزتکرار وسپس مقایسه شد.   در نهایت، می‌توان گفت که پیش ازاقدام به انتقال شرکتها و برای افزایش ضریب موفقیت، می‌بایست دودیدگاه مدنظر قرار گیرد: 1. تشریح وسنجش دقیق حوزه فعالیتهای شرکتها و 2. محاسبه میزان درجه رقابت‌پذیری شرکتها.     طبقه‌بندی JEL : C6,C14, G32    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a multivariate statistical model based on the financial performance in ranking agro-industries affiliated with the ministry of Jihad-e-Agriculture in 2005 and 2006

چکیده [English]

The purpose of this research is to develop empirical knowledge about specific types of performance measurement system to address the various variables that should be taken into account for ranking the performance of the agro-industries in ministry of Jihad-e-Agriculture considered for transition public firms.
In the first phase and in order to determine the most effectiveness characteristics of firms’ performance a survey of 10 agro-industries were evaluated and after handling missing values and outliers data inside ten companies, 28 variables were selected in four groups, using Factor-Cluster analysis and then Multi Discriminant Analysis is used to examine.
The 2005 Results showed that the first two factors contained over 95% of variation in the dataset and then all of firms were classified into four clusters when the groups were confirmed about the relative importance of the main factors through discriminating these clusters by discriminat analysis method
In order to monitor and compare the results, it is essential to repeat all process in 2006.
Finally, improving private ability requires paying special attention to the transition states in two dimensions: (1) measures of alternative firms’ governance structures (i.e. the effect of elimination of state subsidy), (2) measures of firms' competitive position.

JEL Classification: G32, C14, C6