مکان‌یابی و ظرفیت سنجی کارخانه قندسوم استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  صنایع قند ایران بابیش از یک صد سال فعالیت اقتصادی، 65% نیاز شکرکشور را تأمین می‌کند و 35% کسری تولید شکر نیز از خارج وارد می‌شود و لذا توسعه صنعت قند در جهت تأمین شکر موردنیاز کشور ضروری است. هدف از این تحقیق، مکان‌یابی و تعیین ظرفیت کارخانه قندسوم استان کرمانشاه می‌باشد. تعیین مکان مناسب کارخانه‌ قند در قالب حداکثرسازی تولید چغندر قند استان کرمانشاه، جذب چغندرقند مازاد برمصرف دوکارخانه قند موجود استان، حداقل سازی هزینه حمل ونقل ونزدیکی به منابع مواداولیه و بازارمصرف و با استفاده از 9 معیارکمی وکیفی در سال 1386 انجام شده است. مدل مورد استفاده در تحقیق، تلفیق تکنیکهای Topsis [1] و AHP [2] و اجرا در محیط نرم افزار صفحه گسترده( Excel ) می‌باشد.   نتایج تحقیق نشان می‌دهدکه مکان مناسب برای کارخانه قندسوم، شهرستان کرمانشاه است و ظرفیت این کارخانه با تکنیکهای ارزیابی اقتصادی طرح و پیش­بینی میزان تولید چغندرقند درسطح منطقه، ده هزارتن تعیین شده است.     طبقه‌بندی JEL : R3    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location and capacity determining of the third sugar factory in Kermanshah province

چکیده [English]

Iran sugar industry has one hundred years economical activity which produces 65% sugar for interior needs and 35% deficiency of sugar production import from other countries. Thus interior need of country estimate about 2 million tons per year ,which effort is necessary for sugar Industry. Object of this research is location and capacity determining of the third sugar factory in kermanshah province in 2007.
Optimal Location and Capacity determining of the third sugar factory is: maximize production sugar beet in kermanshah province, delivery sugar beet surplus to consumption2 sugar factories active in kermanshah province, minimize transport cost and regard to nearness distance primary materials & market consumption.
Effective parameters for location is 9 variables (quantitative & qualitative).
Research method in this project is combination of Topsis, AHP methods and execute in the excel software.
Result indicate which kermanshah region (city) is the first (preferred) option for location & kermanshah sugar factory consumption capacity determinined by notice to of sugar beet production rate and design economical evalvate techniques,10,000 ton per 24hours. This research has done at 2007.

JEL classification: R3