بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده ستانده

نویسندگان

چکیده

توسعه کشاورزی، به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشور، از نقش و جایگاه خاصی برخوردار است و صنایع وابسته به کشاورزی را می‌توان شرط لازم و محرک توسعه این بخش دانست. در این مقاله جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در استان کرمانشاه بررسی شد. به این منظور از جدول داده ستانده سال 1380 استان کرمانشاه استفاده گردید. جدول مذکور بر مبنای جدیدترین روش‌های سهم مکانی (روش اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بومی AFLQ*ij) برآورد شده است. با استفاده از رویکرد نوین تجزیه شده (در قالب پیوندهای فضایی)، پیوندهای میان بخش‌های مختلف اقتصاد استان مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از جایگاه مطلوب بخش صنایع وابسته به کشاورزی است، به طوری‌که در پیوندهای پسین و پیشین کل، دارای رتبه اول و با تجزیه این پیوندها به پیوندهای پسین و پیشین داخلی و خارجی، به طور میانگین، رتبه سوم را در میان سایر بخش‌های اقتصاد استان به خود اختصاص می‌دهد.

طبقه بندی JEL : D57, R11, R12, Q16, L16

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position of Agro-Based Industry Sector in Economy of Kermanshah Province: Input-Output Approach

نویسندگان [English]

  • A.A. Banuei
  • E. Vaisi
چکیده [English]

Agricultural development, as one of the main axis in every country’s development, has a special role, and agro-based industry can be regarded as necessary and motivating precondition for development in this sector. This study investigates the position of agro-based industries in Kermanshah province by using the input-output table of the province for 2001, which is estimated by the most recent Location Quotient (AFLQij) method. In addition, it identifies and measures linkages among various economic sectors of the province by modern methods of linkage calculation in Hypothetical Extraction Method (within spatial linkages pattern). The findings show the desired position of agro-based industries in the economy of the province so that the sector stands in the first place, among others, in terms of the total backward and forward linkages as well as the third place in average when these linkages are decomposed into their external and internal ones.

JEL Classification: D57, R11, R12, Q16, L16