تحلیل داده‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک‌بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گیلان

نویسندگان

چکیده

روش انتخاب دوگانه در ارزش‌گذاری مشروط برای برآورد ارزش‌های غیربازاری به‌کار می‌رود. این روش با مشکلاتی از جمله اینکه آیا روش آماری به‌کار رفته برای محاسبه تمایل به پرداخت درست انتخاب شده یا خیر، همراه است. در این مقاله از روش غیرپارامتری برای برآورد تمایل به پرداخت به‌منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گیلان استفاده و نتایج آن با روش پارامتری مقایسه شد. برای مقایسه دو روش، پارامترهای توزیعی تمایل به پرداخت (شامل میانگین، انحراف معیار، آماره t و فاصله اطمینان) مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که میانگین تمایل به پرداخت، با استفاده از روش‌های پارامتری و غیرپارامتری، به‌ترتیب برابر با 33/6540 و 79/8131 ریال و آماره t آن ها به‌ترتیب برابر با 71/10 و 41/14 است. همچنین آماره t برای آزمون برابری دو میانگین برابر با 91/1 به‌دست آمد که نشان می‌دهد میانگین تمایل به پرداخت، با استفاده از این دو روش، اختلاف معنی‌داری در سطح 5% ندارند. این امر نشان دهنده درست‌ بودن توزیع انتخاب شده برای محاسبه تمایل به پرداخت در روش پارامتری است. درپایان، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان منابع طبیعی و زیست‌محیطی در استفاده از تمایل به پرداخت به‌دست آمده از روش ارزش‌گذاری مشروط دقت کافی کنند و از روش به کار رفته در برآورد تمایل به پرداخت و فرض‌های در نظر گرفته شده آگاه باشند.
طبقه ‏بندی JEL: C25, C14, C13, Q27

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Single Bounded Dichotomous Choice Contingent Valuation Data Using Non-Parametric Method Compared with Parametric Method for Protection of Chandelier Lily Flower in Gilan Province

نویسندگان [English]

  • M. Molaei
  • Kh. Qaderi
چکیده [English]

Dichotomous choice contingent valuation method is used to estimate non-market values. This method has some disadvantages, including whether the statistical method used to estimate the willingness to pay is the correct choice or not. This study, for the first time in the country, makes use of a nonparametric method to estimate the willingness to pay for the protection of Chandelier Lily flower in Gilan province and compare the results with those of the parametric method. To compare these methods, distributive parameters of willingness to pay (including mean, standard deviation, t-statistics and confidence interval) are calculated and compared. The study results show that the mean amounts of willingness to pay estimated in the parametric and nonparametric methods are 6540.33 and 8131.79 Rials and their t-statistics are 10.71 and 14.41, respectively. Also, the t-statistics is calculated 1.91 for the equality of two means, showing that the obtained amounts of mean willingness to pay using these methods are not significantly different at 5%. This indicates that the chosen distribution form for estimating the amounts of willingness to pay is correct for parametric method. Finally, it is suggested that policy and decision makers in the context of natural and environmental resources be very careful when using the calculated willingness to pay, awaring of the method used for calculation and the assumptions considered.

JEL Classification: Q27, C13, C14, C25

Keywords:
Contingent Valuation, Dichotomous Choice, Parametric vs. Nonparametric Method, Non-Market Values