بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییر تکنولوژی و تفکیک آن به مؤلفه‌های اصلی تشکیل دهنده و همچنین تحلیل اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی استان خراسان رضوی است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین معادلات سهم هزینه‌ها در چارچوب سیستم معادلات استفاده شد که از طریق SURE برآورد گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به دوره 1372-1389 است. نتایج نشان داد که در مجموع، روند تغییرات تکنولوژی باعث کاهش هزینه‌های تولید شده که در این خصوص مؤلفه تغییر تکنولوژیِ ناشی از گسترش مقیاس اصلی‌ترین مؤلفه در روند تغییر تکنولوژی تشخیص داده شد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی، بازده صعودی نسبت به مقیاس حاکم است. لذا سیاست های افزایش مقیاس‌های تولید در مزارع استان خراسان رضوی مورد تأکید قرار گرفت.
طبقه‏بندی JEL: O33 D24, C30,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Technological Change and Scale Economies of Irrigated Wheat Production in Khorasan Razavi Province

نویسنده [English]

  • M.R. Kohansal
چکیده [English]

This study aims mainly at investigating technological change and its principal components as well as analyzing scale economies of irrigated wheat production in Khorasan Razavi province. For these purposes, translog cost function and equations of the cost share within equation system, estimated by (Seemingly Unrelated Regression Equation) SURE, are used. The required data and statistics are related to the period of 1993-2010. The study results show that totally, the technological changes result in a reduced costs of production; in this regard, the technological change resulting from scale augmentation is the main component affecting its process. In addition, the results indicate that increasing returns to scale dominate for the irrigated wheat production in Khorasan Razavi province. Therefore, the policies increasing the production scale in farm are emphasized in the province.

JEL Classification: O33, D24, C30