رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان

نویسندگان

چکیده

کوشش‌های اقتصادی انسان همواره معطوف آن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به‏دست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارایی و بهره-وری بالاتر نامید. هدف مطالعه حاضر رتبه‌بندی واحدهای زراعی منطقه سیستان با استفاده از رهیافت ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه شامل 15 واحد زراعی بوده که در سال زراعی 89-90 جمع آوری شده است. به‏ منظور رتبه‌بندی این واحدها، ابتدا کارایی زوجی (دوبه‌دو) هر یک از آن‏ها محاسبه و سپس ماتریس فرایند سلسله مراتبی از مقایسات زوجی هر یک از مقادیر کارایی واحدها تشکیل شد و نهایتاً رتبه‌بندی واحد‌های زراعی انجام گرفت. نتایج رتبه‌بندی بر اساس کارایی نشان داد که مزرعه 1، 13 و 15 با مقدار کارایی فنی 1 بالاترین رتبه و مزرعه 14 با مقدار 213/0 پایین‌ترین رتبه را دارد. نتایج رتبه‌بندی بر اساس تحلیل سلسله مراتبی حاکی از آن بود که مزرعه 1 با وزن 09/0 اولین رتبه، و مزرعه 12 با وزن 046/0 آخرین رتبه را بین مزارع به لحاظ کارایی دارند. بر اساس یافته‌ها، روش DEA رتبه‌بندی کاملی را از واحدهای زراعی ارائه نداده و صرفاً رتبه‌بندی را به صورت دو گروه کارا و ناکارا انجام داده است. لذا رتبه‌بندی کامل مستلزم اندازه‌گیری بهره‌وری نسبی و مقایسه واحدها از نظر برخی جنبه‌های کاربردی نظیر روش تحلیل سلسله مراتبی است که به کنترل مجدد داده‌ها و ستانده ها اقدام و از صحت آن اطمینان حاصل می‏کند.

طبقه بندی JEL: CO2, C61

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Farm Units Using Data Envelopment Analysis (DEA) Approach and Analytic Hierarchy Process (AHP): A Case Study of Sistan Region

نویسندگان [English]

  • A.R. Sargazi
  • M. Sabouhi
  • H. Nader
چکیده [English]

Economic tendency of human always has been focused on getting maximum results with minimal facilities and factors; this can be called a tendency to achieve higher efficiency and productivity. This study aims at ranking farm units in Sistan region using integrated data envelopment analysis (DEA) approach and analytic hierarchy process AHP. Its data including fifteen farm units were gathered during the crop year of 2010-11. For the purpose of ranking these units, first, paired efficiency of each unit is calculated and then a matrix of the analytic hierarchy process is formed of paired comparisons for each efficiency value of the units and finally, the farm units are ranked. The study results of ranking in terms of efficiency show that the farms 1, 13 and 15 with technical efficiency value of 1 are placed in the highest rank and the farm 14 with the value of 0.213 is placed in the lowest rank. Furthermore, the results of ranking based on AHP suggest that the farm 1 with a weight of 0.09 is placed in the first rank and the farm 12 with a weight of 0.046 is placed in the last rank among farms in terms of efficiency. As shown by the findings, the farm units could not be appropriately ranked in the DEA method identifying only the ranks of efficient and inefficient groups. Therefore, a complete ranking requires a measurement of the relative productivity and the comparison of units in terms of some applied aspects such as AHP, controlling the inputs and outputs again to ensure their accuracy.
JEL Classification: CO2, C61
Keywords:
Ranking, Farm Unit, Data Envelopment Analysis (DEA), Analytic Hierarchy Process (AHP), Sistan