انطباق تولیدات داخلی و مزیت‌های صادراتی در بازار جهانی خرما : بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا

نویسندگان

چکیده

ایران از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما در جهان به شمارمی‏آید. با توجه به اهمیت صادرات خرمای ایران و سهم حدود 14 درصدی آن در صادرات کشاورزی، در این مطالعه مزیت نسبی صادرات خرمای ایران در مقابل رقبای بزرگ جهانی و ارتباط بلندمدت مزیت صادراتی ایران در بازارهای جهانی و میزان تولید خرما در ایران و سایر کشورهای رقیب، با استفاده از آزمون جوهانسون و الگوهای تصحیح خطای برداری (VECM) برای دوره زمانی 1996-2008 بررسی ‏شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک‏های ناگهانی بر میزان شاخص مزیت صادراتی در طی حدود 5/1 دوره تعدیل خواهد شد که نسبت به سایر کشورها فاصله زمان کو‌تاه‌تری خواهد بود. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که هرچند با افزایش تولیدات داخلی در بلندمدت، میزان مزیت صادراتی ایران افزایش داشته است، کشور تونس، کشوری بوده که بیشترین مزیت نسبی را در بازارهای جهانی داشته و همچنین بیشترین ارتباط بلندمدت بین تولید و مزیت صادراتی را در بازارهای جهانی به خود اختصاص داده است. این در حالی‌ می‏باشد که ایران رتبه پنجم را در بازارهای جهانی کسب کرده است. عراق، الجزایر و امریکا از دیگر رقبایی هستند که انطباق بیشتری بین تولید و مزیت صادراتی خرما نسبت به ایران داشته‌اند. لذا باتوجه به اینکه افزایش توان تولیدی در داخل می‌تواند در بلندمدت مزیت صادراتی مناسب‌تری را در بازارهای جهانی به وجود آورد، لازم است تا به انطباق بیشتر تولیدات داخلی و مزیت صادراتی خرمای ایران در مقابل رقبای بزرگی همچون تونس توجه شود.
طبقه بندی :JEL Q17, N50

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaption of Domestic Product and Export Advantages in Global Market of Dates; Investigating Iran\'s Position Against its Competitors

نویسندگان [English]

  • A. Barikani
  • A. Amjadi
  • H. Rafiee
چکیده [English]

Iran is known as one of the most important date producing and exporting countries. Given the importance of Iran’s date export and its share of about 14 percent in agricultural exports of the country, this study investigates the comparative advantage of Iran's date export against its large global rivals as well as the long term relation between export advantages of the country and the amounts of production in this country and its competing countries, drawing on Johansen test and Vector Error Correction Estimated (VECM) for the 1996-2008 period. The study result show that shock effects on export comparative advantage is adjusted in almost 1.5 periods, which is shorter than the time periods required for the other countries. As shown by the results, although the Iran’s export advantage has increased following an increase in the country's domestic production in the long run, it was Tunisia which has the highest amount of comparative advantage and also the highest relation between production and export comparative advantage. While Iran has the fifth rated. Iraq, Algeria and United States are the other competitors that have achieved further adjustment between the date production and export comparative advantage, compared with that of Iran. Therefore, given the increase in production can be created in a better long-term export advantage in global markets, attention should be given to the more adaption of Iran’s date domestic production and export advantage against big competitors and specifically Tunisia.
JEL Classification:Q17, N50