اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ARDL

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر توسعه بازار مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی1346-1386 با استفاده از مدل بک و لوین (2003) و الگوی خودتوضیح با وقفه‏های گسترده است. همچنین به منظور مطالعه توسعه بازار مالی از دو متغیر اعتبارات بانکی پرداختی به بخش کشاورزی (به عنوان نماینده بازار پول) و حجم مبادلات بورس کالا (به عنوان نماینده بازار سرمایه) استفاده شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که اثر کوتاه‏مدت و بلندمدت تمامی متغیرهای حاضر در مدل هماهنگ است. بازار سرمایه اثر منفی بر رشد بخش کشاورزی دارد، در حالی که اثر بازار پول بر رشد این بخش مثبت است. ضریب تصحیح خطای برآورد شده دارای علامت مورد انتظار بوده و از لحاظ مقداری نیز بیانگر سرعت نسبتاً بالای فرایند تعدیل شوک‏های واردشده در کوتاه‌مدت است. همچنین تأثیر موجودی سرمایه و نیروی کار در رشد بخش کشاورزی مثبت و معنادار است و سرمایه نسبت به سایر متغیرها بیشترین تأثیر را در رشد بخش کشاورزی دارد. بنابراین، باید با انجام اقداماتی مناسب در بازار سرمایه و بازار پول مانند ایجاد فضای رقابتی در سیستم بانکی کشور، تخصیص مطلوب منابع مالی بین بخش‌های مختلف کشاورزی، گسترش بورس کالاهای کشاورزی در استان‌های مستعد و ورود نقدینگی جدید به بازار بورس کالاهای کشاورزی زمینه را برای بهبود و افزایش رشد بخش کشاورزی فراهم کرد.

طبقه بندیJEL : C23, G0, E5

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Market Development on Agricultural Growth Using ARDL

نویسندگان [English]

  • Y. Ansari
  • S.A. Hosseini -Yekani
چکیده [English]

This study aims at investigating the effects of financial market development on agricultural growth over the period 1967-2007, using Beck and Levine model (2003) and ARDL technique. In addition, two variables are used to measure the development of financial market: the credit paid to agricultural sector (as an index of money market) and the volume of commodity exchange in burse market (as an index of capital market). The study results indicate that short-run and long-run effects of all variables in the model are the same. Capital market has a negative effect on the agricultural growth while this effect of money market is positive. Also, the coefficient of the estimated correction error has the expected sing and its value show that adjustment progress of entered shocks has high speed. Therefore, it is necessary that increasing agricultural growth with suitable doing in money and capital market for example create Competitive in banking system, optimal allocation of finance Resources in Sectors of Agriculture, Spread of agricultural commodity burses in Talented provinces and increasing of liquidity in stock market.


JEL Classification: C23, G0, E5

Keywords:
Financial Markets, Agricultural Growth, ARDL Model