تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    زمین از عوامل مهم تولید در کشاورزی است. با وجود پیشرفتهای فناورانه و افزایش بهره­وری زمین، به دلیل رشد زیاد جمعیت، اهمیت این نهاده رو به فزونی است. تعیین ارزش زمین با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد آن، مثل ناهمگنی و غیرمنقول بودن، اهمیت دارد و باید از روشهای ویژه‌ای برای غلبه بر مشکلات تعیین ارزش بازاری زمین کشاورزی استفاده شود. در مطالعه حاضر ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک تعیین شده است. بدین منظور اطلاعات مختلفی در مورد زمینهای کشاورزی در منطقه مورد مطالعه از قبیل فاصله آن تا شهر و جاده اصلی، میزان حاصلخیزی خاک، میزان استفاده از زمین کشاورزی، در بهار 1386 جمع‌آوری گردیده است. نتایج نشان داد که فاصله زمین کشاورزی تا جاده اصلی و شهر تأثیر منفی در قیمت زمین کشاورزی و میزان حاصلخیزی خاک تأثیر مثبت درآن دارد. همچنین بین قیمت زمین و فاصله آن تا بازار مصرف رابطه معکوس وجود دارد. در این باره متغیرهای مساحت زمین (برحسب هکتار)، میزان استفاده از زمین کشاورزی و میزان زمین نکاشت اثر معنیداری نشان نداده­اند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consideration of agricultural land price by Hedonic method A case of Larestan city

چکیده [English]

        The role of land in agricultural production is raised through population increase, regardless of increasing land productivity. Pricing land is a difficult task because it's unique attributes such as heterogeneity and stability. In this study, the price of agricultural land in Larestan city, Fars province, was considered by Hedonic method in 2007.   Results showed that, distance from Larestan and its main road had a negative effect on agricultural land price and land quality had a positive effect. Moreover, there was an inverse relationship number of hectares, percent agricultural land used and percent holding and for agriculture didn't have a significant effect.     JEL Classification: Q24