تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   اهداف عمده مطالعه حاضر تعیین کارایی فنی زیره‌کاران شهرستان سبزوار، ترسیم مسیر بازاریابی زیره در این شهرستان و محاسبه شاخصهای بازاریابی زیره سبزاست. داده‌ها و اطلاعات‌ مورد نیاز از طریق تکمیل‌ پرسشنامه‌ و مصاحبه‌ حضوری‌ با تولیدکنندگان زیره در شهرستان سبزوار در سال 1385 حاصل گردید. تخمین‌ کارایی‌ فنی تولیدکنندگان زیره با استفاده از تابع‌ تولید مرزی‌ تصادفی انجام شد. همچنین به منظور تحلیل بازار زیره، شاخصهای بازار محاسبه و مسیر بازاریابی ترسیم گردید.   نتایج‌ مطالعه نشان داد که‌ کارایی‌ فنی تولیدکنندگان زیره قابل افزایش‌ است. حاشیه‌های بازاریابی‌، خرده فروشی‌، عمده‌ فروشی‌ یک‌ کیلوگرم‌ زیره به‌ ترتیب‌ معادل 7000، 3700 و 3300 ریال‌ محاسبه‌ شد. همچنین مشخص گردید تولیدکنندگان زیره سهم عمده‌ای در تعیین قیمت خرده‌فروشی زیره دارند. محاسبه کارایی‌ بازار زیره سبز نیز مبین کارا نبودن بازار این محصول بوده است.   طبقه ‌ بندی JEL : M31-Q13-G14  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of cumin production and marketing

چکیده [English]

  The main objectives of this study are to investigate technical efficiency and marketing of cumin in Sabzevar. Data were obtained by random sampling through cumin producers and interviewing them in 2006. In order to estimate technical efficiency, stochastic frontier production function was applied. In addition, Market indexes were calculated.   The results showed that it is possible to increase technical efficiency. The marketing, retail and wholesale margins of one kilogram of cumin were calculated as 7000, 3700 and 3300 rials, respectively. Producer's share of cumin in retailer price was high too. Marketing efficiency indicated inefficiency of cumin market.   JEL Classification : M31,Q13,G14