بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید پسته در شهرستان زرند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

چکیده

       این مطالعه با اهدافِ تعیین آثار نهاده‌ها بر ریسک و میانگین تولید، مقایسه این دو اثر با یکدیگر و محاسبه پارامتر ریسک‌گریزی برای تولیدکنندگان پسته‌ شهرستان زرند طی سالهای 1383 و 1384 انجام گرفت. برای بررسی نوع اثر نهاده ها بر ریسک تولید از روش ارائه شده جاست و پوپ ( Jost & Pope, 1978 ) و برای بررسی خصوصیات ریسک‌گریزی و ریسک‌پذیری از روش موسکاردی و دی جنوری ( Moscardi & Dejanvry,1997 ) استفاده شده است.   نتایج مطالعه نشان می‌دهد که نهاده‌های نیروی کار، سطح زیر کشت، کار ماشینی و سموم دفع آفات دارای اثر مثبت بر ریسک تولیدند که این اثر فقط برای نیروی کار معنیدار است. نهاده‌های کود شیمیایی، آب و کود حیوانی نیز دارای اثر منفی بر ریسک تولیدند که این اثر برای هر سه نهاده در سطح یک درصد معنیدار است. همچنین به استثنای نهاده کار ماشینی، اثر بقیه نهاده‌ها بر میانگین تولید مثبت و این اثر به جز برای سطح زیرکشت، برای بقیه نهاده‌ها در سطح یک درصد معنیدار است. البته تأثیر منفی کار ماشینی معنیدار نیست. در بخش پایانی این مطالعه به تعیین پارامترهای مؤثر بر ریسک‌گریزی پرداخته و معلوم شد که متغیر سن اثر مثبت و متغیرهای سابقه، سطح زیر کشت و در آمد سالانه اثر منفی بر ریسک‌گریزی دارند.     طبقه بندی JEL : D81  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating effective factors in pistachio production risk in Zarand

نویسنده [English]

  • morteza tahami pour zarandi
Researcher
چکیده [English]

    The aims of this study are determining the input effects on risk and average of production, and to compare these effects with each other and to calculate the risk aversion parameter of pistachio producers in Zarand in 2004-2005. For calculating the input effects on risk and average of production, Just and Pope (1978) methods, are used when for studying reaction of producers into risk, Moscardi and De Janvry(1997) methods, have been used.   The results indicated that labor, acreage, mechanization and pesticides, had a positive effect on production risk, and except for labor, all effects were significant. Fertilizer, manure and water had significant negative effects on production risk. Also, except mechanization, all input had positive effects on production average, when except acreage, all were significant for other inputs in 1% level. Ofcourse, negative effect of mechanization was not significant. Final effective factors on risk aversion parameter were determined. Results also show that, ages had a positive effect and experience, acreage and annual income had negative effects on risk aversion parameter for producers.   JEL Classification: D81