عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندمکاران استان زنجان مطالعه موردی شهرستان خدابنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

   در این مطالعه تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندم در استان زنجان مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکارهای مناسب در جهت گسترش این فن ا وری و ایجاد امنیت در تولید این محصول راهبردی فراروی سیاستگذاران و برنامه ‌ر یزان بخش کشاورزی کشور قرار داده شود. در این راستا تحقیق حاضر در شهرستان خدابنده استان زنجان با جمع‌آوری داده‌های مقطعی از طریق مصاحبه با 43 گندمکار و تکمیل پرسشنامه ، در سال 1382 انجام گ ردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل لاجیت و نرم ‌ افزار ShazamWin8 استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که داشتن زمین بیشتر و بالا بودن میزان ‌ تحصیلات کشاورزان مهمترین عوامل پذیرش بیمه از سوی آنهاست، در حالی ‌ که عواملی نظیر سن، شرکت در کلاسهای ترویجی، داشتن شغل غیرکشاورزی و دریافت تسهیلات از نهادهای کشاورزی نتوانسته‌ ‌ اند در پذیرش بیمه از سوی گندمکاران تاثیر قابل توجهی داشته باشند . بنابراین به منظور افزایش میزان مشارکت کشاورزان در پذیرش بیمه محصولات کشاورزی توصیه می‌گردد که بر اساس میزان تحصیلات و دانش آنها و همچنین با استفاده از تجربیات کشاورزان بزرگ مالک در منطقه راهکارهایی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود. طبقه‌بندی JEL : G22,C25,C21,C2,C1,CO1    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on wheat producers\' insurance acceptance in Zanjan province (Case study: Khodabandeh)

چکیده [English]

  This research aimed to specify and analyze factors affecting adoption of wheat insurance in Zanjan Province and to submit some suggestions for policy makers in order to secure production in this sector. In this relation, this research was carried out at Khodabande city in Zanjan province using cross sectional data collected from 43 wheat producers in the region. Data were gathered by interviews with the farmers and filling in pre-structured questionnaires in year 2003. Logit Model and ShazamWin 8 software were utilized for analyzing collected data. The results showed that farmers’ total land and their level of education are the most important factors affecting farmers’ willingness towards insurance adoption. While, factors such as age of farmer, having non-farm job, receiving facilities, participation in extension classes and farm diversification were not statistically significant did not influence farmers' demand for insurance. Therefore, it is recommended to policy makers and programmers to utilize from factors total lands and education of producers in order to increase their participation in crop insurance.  JEL Classification : G22,C25,C21,C2,C1,CO1