بررسی و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای 1373 و 1383

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  عموماً سطح توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی یک کشور در مناطق مختلف آن یکسان نیست و در واقع در این زمینه یک عدم تجانس و ناهمگنی به چشم می‌خورد و این امر ضرورت مطالعه روند توسعه‌یافتگی را در میان استانهای یک کشور اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در این مقاله درجه توسعه‌یافتگی استانهای کشور در بخش کشاورزی در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 مطالعه و به این سؤال پاسخ داده می‌شود که آیا دوگانگی کشاورزی بین استانهای ایران طی سالهای موردمطالعه کاهش یا افزایش یافته است؟   نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سطح توسعه کشاورزی استانهای کشور طی سالهای مورد مطالعه تغییر چندانی نداشته است، اما ضریب شدت نابرابری به میزان 7/18 درصد افزایش یافته است.   طبقه‌بندی JEL : Q19     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study and comparison of agricultura1 development degree among Iran’s provinces in 1994 and 2004

چکیده [English]

    The development level of agriculture sector in different regions is not generally the same. We usually see heterogeneity among the parts of industry, agriculture and services of countries. Thus, it is necessary and inevitable to study the development trend economically among the provinces of our country.   In this article, the development degree in agricultural part of Iran’s provinces in 1994 and 2004 is studied and the following question is answered: Is the agricultural duality among the provinces of Iran during the studied years decreased or increased?   According to the results, the level of agricultural development is not changed considerably during the studied years but the inequality intensity coefficient is increased about 18.7%.   JEL Classification : Q19