اندازه‌گیری کارایی واحدهای تولیدی طیور با رویکرد DEA مطالعه موردی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

   در این تحقیق با استفاده از رویکرد DEA ، میزان کارایی واحدهای تولیدی طیور اندازه‌گیری شده است. به همین منظور 35 واحد تولیدی طیور در استان فارس در نظر گرفته و میزان کارایی آنها در سال 1383 اندازه‌گیری شد. از 35 واحد مورد مطالعه، سه واحد کارایی 100 درصد داشتند و بقیه به درجات مختلف دارای ناکارایی بودند. تحلیل نتایج نشان می‌دهد که بین کارایی هر واحد با ظرفیت تولید و سطح تجهیزات واحدهای تولیدی طیور تحت مطالعه، رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این با شناخت واحدهای الگو، برای واحدهایی که میزان کارایی آنها کمتر از 100 درصد است می‌توان تعیین کرد که این واحدها چقدر باید نهاده‌های خود را تعدیل کنند تا به یک واحد کارا تبدیل شوند. دستیابی به این نوع اطلاعات در فضای رقابتی صنعت طیور یکی از مهمترین دستاوردهای DEA است.   طبقه‌بندی JEL : C19,C61      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency measurement of the broilers producers by the use of data envelopment analysis (Case study: Fars province)

چکیده [English]

    This study explores the efficiency of Fars broilers producers with the use of a number of suggested input & output in 2004. The 35 producers were studied when three of them were efficient in 2004. Data analysis reveals significant relationships between efficiency with production capacity and degree of automation. Furthermore, we can come to this that reference sets for every producer is non-efficient. By the way we can determine how much adjustment is needed for inputs to get a higher efficiency. This is very important in the competitive market.   JEL classification: C61, C19