براورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  زعفران به علت اشتغالزایی بالا، صادرات، ارزآوری زیاد و نیاز آبی اندک جایگاه ویژه‌ای در بین محصولات کشاورزی دارد، از این‌رو در تحقیق حاضر تابع عرضه و تقاضای صادرات این محصول به روش FIML براورد وکششهای جزئی توابع عرضه و تقاضای صادرات در کوتاه‌مدت و بلندمدت محاسبه شده است. آمار و اطلاعات به‌کار رفته در تحقیق اسنادی‌ بوده‌وازمنابع‌کتابخانه‌ای مربوط به دوره زمانی سالهای 1360- 83 گردآوری شده است.   نتایج نشان می ‌ دهد که کشش قیمتی تقاضای کوتاه‌مدت زعفران اندک است و ایران در کوتاه‌مدت می‌تواند برای افزایش درآمد خود در بازارهای جهانی، قیمت را افزایش دهد؛ اما کشش قیمتی بلندمدت زعفران بیشتر از یک است و لذا باید سیاستهای مناسب مرتبط با آن اعمال گردد. همچنین نتایج حاصل از براورد تابع عرضه نشاندهنده پایین بودن کشش قیمتی عرضه در کوتاه‌مدت است ، ولی در بلندمدت کشش قیمتی عرضه صادرات بزرگتر از یک است و از این‌رو می‌توان گفت ارائه و اجرای ابزارهای سیاستی مناسب در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند در برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا مفید باشد.   طبقه بندی JEL : C32        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of export supply and demand functions for Iran saffron by simultaneous equations system

چکیده [English]

  Saffron is important because of low water requirements, high employment rate and high export value, in agricultural sector and this research is an attempt to study the factors which affect saffron export. For this purpose, supply and demand functions of saffron for both long and short term periods were estimated by using FIML method. We use time series data during 1987-2004 and demand and supply elasticity is calculated as well. The results show that although Iran can increase its income in short term by increasing the price, it needs more other appropriate policies to be taken in long term. More over, supply can be affected by price policy in long term rather than short term. Finally some policies and proposals are advised so that applying a few instruments in short and long run can be conductible at this case.   JEL Classification : C32