تعیین الگوی بهینه کشت و استخراج تقاضای هنجارین آب مطالعه موردی شهرستان کازرون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   مطالعه حاضر در پی دستیابی به الگوی بهینه کشت و تخصیص منابع کمیاب از جمله آب و تعیین نمودار تقاضای هنجارین (نورماتیو) آب در شهرستان کازرون - که دارای اقلیم نیمه‌خشک است - می‌باشد. در این باره آمار و اطلاعات مورد نیاز از مزارع با وسعت کمتر از 5 هکتار در سال 1383 جمع‌آوری شده است. جهت تعیین الگوی بهینه کشت، از تکنیکهای برنامه‌ریزی ریاضی و برای استخراج و تجزیه و تحلیل نتایج، از نرم‌افزار LINDO استفاده شده و از این طریق الگوی کشت با توجه به محدودیتهای منطقه، در دو حالت کنونی(کالیبره) و بهینه تعیین گردیده است. برای نشان دادن رابطه قیمت- مقدار، نمودار تقاضای آب به صورت پلکانی استخراج شده است.   نتایج نشان می‌دهد که کشاورزان منطقه از منابع موجود به نحو بهینه استفاده نمی‌کنند، به گونه‌ای که اختلاف سود در اجرای دو حالت کنونی و بهینه 5/11 درصد می باشد. همچنین قیمت سایه‌ای آب در فصل بهار 523 ریال تعیین گردید و مشخص شد عامل اصلی محدودکننده تولید است.       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining optimal cropping pattern and derivation of normative demand function of water (Case study: Kazeroun region)

چکیده [English]

       The main objective of the present study is to determine the optimal cropping patterns in Kazeroun region located in Fars Province for farms of less than five hectares in 2004. In this study both the optimal allocation of water and the normative demand shape are under considerations. In order to obtain the optimal combination of competing crops, linear programming model (LP) was applied using LINDO software. In this study calibrated and classical optimal models were used to compare the relative profitability of optimal solutions. Using sensitive analysis, the normative demand schedule of water, a step-wise relationship between per unit price of water and level of water consumption were examined. Results showed that the farmers do not utilize optimally the existing limited resources. The results also showed that water is the main constrain of production in the region and the shadow price of the spring water is 523 Rials