بررسی اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب با تأکید بر بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      در مطالعه حاضر اندازه بهینه دولت کشورهای منتخب از طریق منحنی آرمی با استفاده از تحلیل داده‌های پانل و سری زمانی بررسی شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز مجموعه کشورهای منتخب برای دوره زمانی 1970-2002 از پایگاههای اینترنتی بانک جهانی و مرکز اطلاعات اقتصادی ایران جمع‌آوری شده است.   نتایج حاصل از براورد گروهی معادله منحنی آرمی برای 13 کشور منتخب نشان می‌دهد که برای رسیدن به‌اندازه بهینه، اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی باید به طور متوسط 57 درصد افزایش یابد، در حالی که تخمینهای سری زمانی جداگانه برای هر کشور دلالت بر افزایش به طور متو سط 02/15 درصدی اندازه دولت دارد. اندازه بهینه دولت برای ایران براساس تخمین جداگانه تابع منحنی آرمی 64/26 درصد به‌دست آمد که‌ اندکی از میانگین اندازه دولت در دوره مورد بررسی بیشتر است. گفتنی است در دوره مورد بررسی میانگین اندازه دولت در ایران 72/25 درصد و انحراف معیار آن 11/8 درصد و در 16 سال از دوره مورد مطالعه، اندازه دولت بیش از اندازه بهینه آن بوده است. در مطالعه گروهی کشورهای منتخب پدیده منحنی آرمی در بخش کشاورزی دیده نشد؛ اما براساس تخمین سری زمانی، اندازه بهینه دولت در ایران 8/33 درصد به‌دست آمد که از اندازه فعلی دولت بیشتر است، بنابراین تا زمانی که بخش خصوصی توانایی ارائه خدمات مورد نیاز را کسب کند نباید از نقش دولت در بخش کشاورزی کاسته شود.              

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of optimum size of government in selected countries with emphasis on agricultural sector

چکیده [English]

  In this study, optimum size of government for selected countries is investigated by using the analysis of panel and time series data. The Army curve was used for this purpose. The data were collected from the World Bank database site as well as the Iranian Economic Information Center for these countries during 1970-2002. Based on the findings of Army curve panel estimation for 13 selected countries, 57 percent increase should happen in the government size in order to get the optimal size. While, time series estimations for individual countries imply an increase in the government size by approximately 15.02 percent on average. Optimal size of the Iranian government was determined to be 26.64 percent and considering the current government size, the government expenditure share in gross domestic product should be increased.  The Army curve phenomena were not observed in agricultural sector based on the analysis of panel data. While, separate estimations  for individual countries suggested expanding the government size by 14.9 percent on average. The optimal size of government in agricultural sector of Iran was determined to be 33.8 percent that is more than current government size.