محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای مواد غذایی در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه تقاضای مواد غذایی در چارچوب یک سیستم براورد گردیده است. به این منظور ابتدا ساختار تفکیک‌پذیری مدل با آزمون پارامتری بررسی گردید و سپس از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل در دو حالت ایستا و پویا استفاده شد. در این راستا از داده‌های سری زمانی مربوط به سالهای 1353-1382 استفاده گردید. یافته‌های مربوط به خصوصیات مختلف و آزمونهای خطای تصریح نشان داد که نتایج در حالت پویا از حالت ایستا بهتر است. نتایج مربوط به ساختار تفکیک‌پذیری فرضیه تحقیق (مصرف‌کنندگان تخصیص درآمد را ابتدا بین گروه‌های مختلف خوراکی و سپس بین انواع مختلف گوشتها انجام می‌دهند) را رد نمود. مطابق با انتظارات نظری، کلیه کششهای خودقیمتی جبرانی و غیرجبرانی منفی و تمامی کششهای درآمدی مثبت به‌دست آمدند.              

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Price and income elasticity of demand for food in Iran: a dynamic demand system

چکیده [English]

    The demand for food is estimated within a system framework. The seperability structure of the model is checked by a parametric test. The almost ideal demand system is estimated by seemingly unrelated regression in the static and dynamic version based on the time series data for 1974-2003 in Iran. The results of various specification and misspecification tests suggest that the static version performs poorly as compared with the dynamic version.   The results of seperability structure rejected hypothesis saying consumers first allocate their income among different food groups and then within subgroup of meat. The compensated and un-compensated own-price elasticity is negative and the income elasticity is positive.