الگوی شبیه‌سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان

نویسندگان

چکیده

  قیمتگذاری محصولات کشاورزی ابزاری برای تقویت انگیزه تولید به شمار می‌آید. در این مقاله با بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به سالهای 1358-79، آثار برنامه‌های حمایت قیمتی چغندرقند بر بازده نیروی کار و زمین با استفاده از چهار روش حمایت قیمتی ، کنترل تولید ، کنترل سطح زیرکشت و حمایت قیمتی همراه با کنترل سطح زیرکشت در استان خراسان شبیه‌سازی گردیده است . همچنین جهت بررسی هدفهای مطالعه از الگوی فلوید بهره‌گرفته شده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که برای تقویت انگیزه های تولید چغندرقند ، سیاست حمایت قیمتی بدون کنترل سطح زیرکشت ابزار نیرومندی خواهد بود .     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A simulation model for price support policies of sugar beet in Khorasan provinc

چکیده [English]

 Agricultural price policy can be considered as a tool to improve motivations in production. This paper evaluates the effects of price support plans of sugar beet on returns of labor and land in Khorasan province by using four methods: price support, product control, acreage control and price support with acreage restrictions. The present study has used Floyd model within the years 1358 – 79 to achieve the aims of the study. Results showed that the use of price support policy without acreage restrictions could be a proper tool for improving motivations in sugar beet production.