عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   یکی از مهمترین عوامل محدودکننده گسترش فعالیتهای کشاورزی و به‌کارگیری فناوریهای جدید در این بخش، کمبود سرمایه است. این نارسایی در مناطق محروم نظیر استان سیستان و بلوچستان بیشتر به چشم می‌خورد و به همین دلیل مساعدت مالی به کشاورزان این استان ضروری است. با توجه به‌این مسئله، در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در سیستان با استفاده از روشهای اقتصادسنجی بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق مصاحبه با 120 کشاورز سیستانی در سال 1380 جمع‌آوری گردیده است.   نتایج تحقیق نشان داد که زمین و نیروی کار در این مناطق فراوان است ولی سرمایه عامل محدودکننده فعالیتهای کشاورزی است. همچنین میزان تقاضا برای اعتبارات رابطه مثبت با قیمت محصول دارد و به ازای یک درصد افزایش قیمت محصول، تقاضا برای اعتبارات859/1 درصد افزایش می‌یابد؛ ولی افزایش نرخ بهره تأثیر بسیار اندکی بر روی تقاضای اعتبارات دارد به‌طوری‌که کشش تقاضا نسبت به نرخ بهره فقط در حدود 18/0 درصد است.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on agricultural credit demand in Sistan

چکیده [English]

Capital shortage is one of the most important restricting factors for activities and innovations in agriculture. The insufficiency in deprived areas such as Sistan and Baloochestan is more intense. Therefore, financial contribution to these farmers is necessary. In this study, effective factors on Sistan credit demand have been investigated by interviewing with 120 farmers.
The results showed that land and labor force are plenty but, capital is scarce. Besides, results showed that credit demand quantity has a direct relationship with product prices. For one percent increase in product price, demand for credit increases about 1.859 percent, but increase in interest rate has a little effect on credit demand and the ratio of demand elasticity to interest rate is only about 0.18 percent.