بررسی عوامل مؤثر در توسعه بیمه محصولات راهبردی کشاورزی در شهرستان خدابنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   با توجه به شرایط طبیعی و اقتصادی ایران، تولید کشاورزی یکی از پرمخاطره‌ترین فعالیتهای اقتصادی است و از آنجا که بخش مهمی از تولیدکنندگان کشاورزی کشور، یعنی کشاورزان متوسط و میانه‌حال، توان مالی محدودی دارند و همه دارایی‌شان را در هر دوره بهره‌برداری در فرایند تولید به کار می‌گیرند، گاه حتی کمترین خسارت ممکن است آنها را از هستی ساقط و زندگی فلاکت‌باری را بر آنها تحمیل کند. از این رو بیمه محصولات کشاورزی را می‌توان یکی از اهرمهای توسعه کشاورزی دانست؛ زیرا با استفاده از این ساز و کار هم می‌توان امنیت بیشتری برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی فراهم ساخت و مخاطرات تولید را کاهش داد و هم شرایط مطلوبتری برای جلب و جذب سرمایه‌های خصوصی در بخش کشاورزی فراهم آورد. لذا در این تحقیق بررسی و شناخت عوامل مؤثر در توسعه بیمه محصولات راهبردی کشاورزی در بین کشاورزان شهرستان خدابنده در استان زنجان برای کارامد ساختن و بهبود نظام ارائه خدمات بیمه محصولات کشاورزی به عنوان هدف کلان مد نظر قرار گرفت.   جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از تکمیل پرسشنامه توسط 125 کشاورز - که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب از بین 1294 بیمه‌گزار شهرستان خدابنده انتخاب شدند - از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز پس از انجام آزمون مقدماتی بر روی 30 بیمه‌گزار خارج از نمونه مورد مطالعه، از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید. مقدار این ضریب برابر 81% به‌دست آمد که مبین رضایت‌بخش بودن پایایی کل پرسشنامه می‌باشد. در بخش آمار توصیفی از پارامترهایی همچون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف‌معیار، واریانس و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و تحلیل رگرسیونی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که سه متغیر سطح زیرکشت گندم دیم، تعداد دفعات اخذ وام و مقدار زمین به عنوان متغیرهای پیش‌بینی‌کننده متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون شدند. این سه متغیر مجموعاً 76 درصد تغییرات توسعه بیمه محصولات راهبردی را پیش‌بینی می‌کنند.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of effective factors in developing strategic agricultural commodities insurance in Khodabandeh

چکیده [English]

 With regard to natural and economic situation of Iran, producing agricultural products is one of the most perilous jobs in this country. Since most of the agricultural producers have got a limited financial potentiality in their occupation and use all they have in the production process, sometimes a little loss may turns out to be so huge to them so that they are not able to follow up their job any more. Agricultural commodity insurance can be a solution here to make the job more secure and the bed more appropriate and the capital more attracted. In this study the effective factors in developing the insurance of strategic agricultural commodities in Khodabandeh are investigated to make the efficiencies of the insurance services more.