مشکلات ارتباط تحقیق و ترویج و ساز و کارهای ارتباطی ممکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی همواره از جمله مهمترین مباحث مطرح در ادبیات ترویج و توسعه کشاورزی بوده است. به نظر می‌رسد انعکاس به مراتب بیشتر این موضوع در متون ترویج نسبت به تحقیقات حکایت از آن دارد که متخصصان ترویج ضرورت ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی را به صورتی جدیتر احساس کرده‌اند. در همین حال مطالعات مختلف نشان می‌دهد که پاره‌ای از مشکلات مانع ارتباط ایده‌آل تحقیق و ترویج هستند. از جمله شاخصترین این مشکلات می‌توان به مواردی از قبیل اهمال در ایجاد توازن مؤثر میان تحقیقات کشاورزی از یک سو و ترویج و آموزش کشاورزی از سوی دیگر، کوتاهی در شناخت نیاز به ابتکار عمل ترویج در حفظ حلقه‌های ارتباطی با تحقیقات، تعداد ناکافی متخصصان موضوعی در تشکیلات ترویج به جهت کمی و کیفی و شکاف فرهنگی بین محققان و مروجان کشاورزی اشاره کرد. از میان مهمترین ساز و کارهای ارتباطی نیز می‌توان از یکپارچگی سازمانی تحقیق و ترویج، ایجاد واحدهای رابط، مشارکت محققان ارشد در آموزش حین‌خدمت کارکنان ترویج، ایجاد یک واحد تشکیلاتی مشترک، انجام آزمایشهای سطح مزرعه به صورت مشترک، مکان مشترک برای دو نهاد و جابه‌جایی ادواری کارکنان تحقیق و ترویج نام برد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Difficulties of extension & research relationships and possible linkage mechanism

چکیده [English]

The relationship between agricultural extension & research is one of the most important topics in the literature of agricultural extension & development. It seems that extension experts have attended this issue more than agricultural research specialists. Different studies show that there are some obstacles which disturb a desirable linkage between two services. Of the most important difficulties we must list the followings: lack of efficient balance between agricultural research from one side and agricultural extension & education from the other side. Extension organizations do not have initiative to establish linkage with research departments. Also lack of enough number of experts in extension units due to the cultural gap between the researcher and the extension expert are other problems lied here. In addition to these, the most important mechanisms to establish linkage between extension and research consist of organizational integration of two services. Liaison units, participation of senior researchers in in-service training of extension agents, joint service units, joint location for two services, and periodic transfer of extension personnel to research departments, periodic transfer of researchers to extension units.