مقایسه مزیت نسبی صادرات سیب ایران با کشورهای عمده صادرکننده این محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  این مقاله به بررسی وجود یا نبود مزیت نسبی صادرات سیب درختی ایران و روند تغییرات آن طی دوره زمانی 1362-78 و همچنین به بررسی جایگاه و درجه رقابتی (مزیت نسبی) این محصول در بین کشورهای عمده صادرکننده جهان طی دوره 1995-99 می پردازد. به این منظور از شاخصهای مزیت نسبی آشکار ، مزیت نسبی آشکار متقارن و کای دو استفاده شده است .   نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که در طول دوره موردبررسی ، ساختار صادراتی سیب ایران با نبود ثبات همراه بوده و موقعیت رقابتی ایران (مزیت نسبی) در مورد این محصول تضعیف شده است . وجود نوسانهای زیاد در روند شاخصهای مذکور در طول دوره موردبررسی حاکی از نبود برنامه ثابت و مشخص برای صادرات سیب ایران بوده است که در این باره اقدامات اساسی باید صورت گیرد .   بررسی دقیق جایگاه رقابتی سیب ایران در بین محصولات کشاورزی در مقایسه با کشورهای عمده صادرکننده سیب نشاندهنده بهبود این وضعیت است ، به طوری که ایران بعد از کشورهای شیلی ، افریقای جنوبی و نیوزلند به لحاظ مزیت نسبی صادرات در مقام چهارم قرار گرفته است .        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of comparative advantage of Iran\'s apple export in comparison to the other apple exporter countries

چکیده [English]

The present paper examined the existence of export comparative advantage of Iran's apple export or lack of it, and its changes over the period of 1362 - 1378. It also determined competitive situation (comparative advantage) of Iran's apple export between major apple exporter countries during the period of 1995 – 1999.
By using the Revealed Comparative Advantage (RCA), Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) and X2, the results of this study indicated that Iran's apple export structure is faced with fluctuations and competitive position of its apple export has been weakened within the studied period.
The instabilities in the trends of mentioned indices during the study show that there is no defined program in Iran's apple export, and some essential actions should be considered here.