تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    در این مطالعه برای تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از تکنیک برنامه‌ریزی خطی استفاده شد. به این منظور برای به دست آوردن ضرایب تکنیکی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 100 پرسشنامه تکمیل گردید. در این باره هر یک از مناطق حاشیه رودخانه قلجق، زیارت و سه‌یک‌آب (واقع در اراضی تحت پوشش سد بارزو شیروان) به عنوان طبقه در نظر گرفته شدند. برای محاسبه درآمد ناخالص هر محصول از متوسط قیمتهای پرسشنامه تکمیل‌شده سال زراعی1381-82 استفاده گردید. در این راستا بعد از تعیین الگوی کشت بهینه، قیمت سایه‌ای نهاده آب، که برابر با ارزش تولید نهایی آن می باشد، به عنوان ارزش اقتصادی آب در نظر گرفته شد .   براساس نتایج این مطالعه، در شرایط اجرای الگوی کشت بهینه در اراضی زیر سد بارزو شیروان، ارزش اقتصادی آب سد در ماههای فروردین، تیر، شهریور و آبان به ترتیب 880، 470، 474 و 595 ریال براورد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات این مطالعه با بسته نرم‌افزاری Lindo صورت گرفت و پس از تحلیل حساسیت، ارزش اقتصادی آب مناطق مختلف در هر ماه محاسبه گردید. گفتنی است که این مطالعه بر روی سد بتنی بارزو شیروان واقع در استان خراسان شمالی انجام پذیرفت.         

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the economic value of irrigation water through : Optimal cropping pattern for integrated farm and horticulture

چکیده [English]

  This paper develops a linear optimization model for the determination of optimum cropping pattern and economic value of water in three regions. The objective function of the model is the maximum net return of various crops per unit of land and then economic value or shadow price of water is obtained with sensitivity analysis of constraints. The results of this paper show that the estimation of the economic value of water ranges between 470 and 880 Rials. This model has solved with Lindo package under 2002-2003 agricultural data to Shirvan Barzo dam region in Shirvan located in North Khorasan province.