عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی در شهرستان نهاوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    افزایش بازده آبیاری مزارع از طریق ترویج روشهای آبیاری بارانی و در نهایت دستیابی به افزایش تولید،ازبرنامه‌های عمدۀ وزارت جهاد کشاورزی طی چندسال گذشته بوده وسرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در این خصوص انجام گرفته است. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی از سوی کشاورزان شهرستان نهاوند می باشد.   این مطالعه به روش تحقیق پیمایشی در شهرستان نهاوند و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تناسبی انجام گرفته و برای این منظور با 133 نفر پذیرنده سیستم آبیاری بارانی و 197 نفر نپذیرنده این سیستم، یعنی مجموعاً با 330 کشاورز، مصاحبۀ حضوری به عمل آمده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و روایی محتوایی پرسشنامه نیز با کسب نظرات متخصصان ترویج کشاورزی، آبیاری و زراعت و اعمال اصلاحات لازم تأیید گردیده است. همچنین آزمون پیشآهنگی برای به دست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام‌گرفته‌ و ضریب‌ آلفای‌ کرونباخ ‌بیش از 83/0 برای همه قسمتهای پرسشنامه به دست آمده‌است.   یافته‌های این پژوهش نشان می دهد که تابع تشخیصی حاصل از این تحقیق می تواند با مطلوبیت قابل ملاحظه‌ای کشاورزان استفاده کننده از آبیاری بارانی و آبیاری سطحی را طبقه‌بندی نماید. کاربرد نتایج این تحقیق در نشر آبیاری بارانی می تواند باعث افزایش نرخ پذیرش آبیاری بارانی و در نتیجه، افزایش بهره‌وری آب کشاورزی شود.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The factors affecting regarding sprinkler irrigation adoption in Nahavand Township

چکیده [English]

       Increasing the water use efficiency through promotion of sprinkler irrigation system has been one of the goals of the ministry of Jihad-e Agriculture in the past decade. Considerable amount of investment and efforts has been devoted to this end. In this regard, the study was conducted to find the effective factors on adoption of sprinkler irrigation in Nahavand Township. A stratified proportional sample of 330 farmers was interviewed including 133 and 197 adopters and non-adopters, respectively. Content validity was achieved by a panel of experts in the field of agricultural extension, irrigation and agronomy. A pilot test was conducted to determine the reliability of the questionnaires. A Cronbachs' Alpha coefficient of 0.83 was achieved for the study. The findings indicate that the discriminate analysis developed based on this research is a suitable predictor of farmer’s adoption behavior. Application of results in this research regarding extension of sprinkler irrigation can increase the adoption rate as well as productivity of agricultural water.